През първото тримесечие на 2019 г. броят на безработните е 165,3 хил., от които 95 000 (57,5 на сто) са мъже и 70,3 хил. (42,5 на сто) - жени, съобщи Националният статистически институт.

Коефициентът на безработица е 5 на сто и в сравнение с първото тримесечие на 2018 г. намалява с 0,7 процентни пункта. Коефициентът на безработица за мъжете е 5,3 на сто, а за жените - 4,6 на сто.

От всички безработни 15,4 на сто са с висше образование, 44,3 на сто - със средно, и 40,3 на сто - с основно или по-ниско образование. През първото тримесечие на 2019 г. продължително безработни (от една или повече години) са 87,5 хил., или 52,9 на сто от всички безработни. Коефициентът на продължителна безработица е 2,6 на сто - 2,9 на сто за мъжете и 2,3 на сто - за жените.

От общия брой на безработните 26,5 хил., или 16 на сто търсят първа работа.

През първото тримесечие на 2019 г. коефициентът на безработица за възрастовата група 15-29 навършени години е 7,8 на сто - с 0,4 процентни пункта по-нисък в сравнение със същото тримесечие на 2018 година.

През първото тримесечие на 2019 г. общият брой на заетите на възраст 15 и повече навършени години е 3147,8 хиляди.