През четвъртото тримесечие на 2019 г. брутният вътрешен продукт (БВП) нараства с 3.5 на сто спрямо съответното тримесечие на предходната година и с 0.7 на сто спрямо третото тримесечие на 2019 г. според сезонни данни, съобщи Националният статистически институт.

Според експресните оценки на НСИ за четвъртото тримесечие на 2019 г. БВП в номинално изражение достига 32372.4 млн. лева. Реализираната добавена стойност през четвъртото тримесечие на 2019 г. е 28056.6 млн. лeвa.

По елементи на крайното използване най-голям дял в БВП заема крайното потребление (78.1 на сто), което в стойностно изражение възлиза на 25295.2 млн. лева. През четвъртото тримесечие на 2019 г. бруто капиталообразуването е 6390.3 млн. лв. и заема 19.8 на сто относителен дял в БВП. Външнотърговското салдо е положително.

През четвъртото тримесечие на 2019 г. спрямо третото тримесечие на 2019 г. брутната добавена стойност нараства с 0.6 на сто. Според експресните оценки на БВП по елементи на крайното използване през четвъртото тримесечие на 2019 г. принос за регистрирания икономически растеж по сезонни данни спрямо третото тримесечие на 2019 г. има увеличението на крайното потребление - с 0.6 на сто, и на износа на стоки и услуги - с 0.1 на сто.

През четвъртото тримесечие на 2019 г. спрямо същото тримесечие на предходната година брутната добавена стойност се увеличава с 3.1 на сто. Крайното потребление регистрира положителен икономически растеж от 5 на сто. Бруто образуването на основен капитал отчита спад от 1.2 на сто през четвъртото тримесечие на 2019 г. спрямо съответното тримесечие на предходната година по сезонни данни. Износът на стоки и услуги намалява с 1.5 на сто, а вносът на стоки и услуги - с 2.7 на сто.