През 2019 г. годишният общ доход средно на човек от домакинство е 6 592 лв. и нараства с 9.6 на сто спрямо 2018 година. През миналата година българските домакинства са изразходвали 6 214 лв. средно на човек, което е със 7.7 на сто повече в сравнение с 2018 година. За периода 2010 - 2019 г. разходите на домакинствата се увеличават 1.9 пъти. Това показват данни на Националния статистически институт.

За последните десет години (2010 - 2019 г.) общият доход средно на човек от домакинство се увеличава 1.8 пъти. Реалните доходи на домакинствата нарастват с 6.3 на сто през 2019 г. в сравнение с 2018 г., като най-висок е индексът на реалните доходи през 2019 г. спрямо 2011 г. - 158.8 на сто. (Реалните доходи се изчисляват, като номиналните доходи се дефилират със средногодишните индекси на потребителските цени.)

Как се променят източниците на доходи

През периода 2010 - 2019 г. са регистрирани следните по-важни изменения по отношение на източниците на общия доход средно на лице от домакинство:

  • доходът от работна заплата през 2019 г. е 3 731 лв. и се увеличава с 11.8 на сто спрямо 2018 г., а нарастването му в сравнение с 2010 г. е 2 пъти;
  • доходите от пенсии за последната година са 1 801 лева. Те нарастват с 9.5 на сто спрямо 2018 г. и с 59.7 на сто в сравнение с 2010 година;
  • доходите от самостоятелна заетост през 2019 г. са 421 лв. или почти без промяна в сравнение с 2018 г., и нарастват с 84.6 на сто спрямо 2010 година;
  • доходът от трудова дейност извън работната заплата за последната година е 56 лв. и намалява спрямо 2018 г. с 20 на сто, а в сравнение с 2010 г. намалението е 28.2 на сто;
  • доходите от другите социални трансфери (обезщетения за безработни, семейни добавки за деца и други социални помощи и обезщетения) през 2019 г. са 194 лева. Те нарастват с 24.4 на сто спрямо 2018 г. и с 57.7 на сто спрямо 2010 година.

В структурата на общия доход с най-висок относителен дял е работната заплата. През 2019 г. той е 56.6 на сто, което е с 1.1 процентни пункта повече в сравнение с 2018 г. и с 5.7 процентни пункта спрямо 2010 година.

Доходите от всички социални трансфери (пенсии, обезщетения за безработни, семейни добавки за деца и други социални помощи и обезщетения) формират 30.2 на сто от общия доход на домакинствата през 2019 година. От получените социални трансфери с най-висок относителен дял в общия доход на домакинствата са доходите от пенсии - 27.3 на сто, който е без промяна спрямо 2018 г. и с 3.6 процентни пункта по-малко в сравнение с 2010 година.

През 2019 г. относителният дял на доходите на домакинствата от самостоятелна заетост в общия доход на домакинствата e 6.4 на сто и намалява с 0.6 процентни пункта в сравнение с 2018 г., но нараства с 0.1 процентни пункта спрямо 2010 година. Относителният дял на дохода от трудова дейност извън работната заплата е 0.9 на сто и намалява спрямо 2018 г. с 0.3 процентни пункта, а спрямо 2010 г. намалението е с 1.2 процентни пункта.

Относителният дял на потребителския разход от общите разходи на домакинствата намалява от 85.8 на сто през 2010 г. на 81.5 на сто през 2019 година.

Как се променят разходите

През периода 2010 - 2019 г. по групи разходи се наблюдават следните промени по отношение на:

  • изразходваните средства за храна и безалкохолни напитки през 2019 г. са 1 833 лв. средно на човек от домакинство, или с 6.9 на сто повече спрямо 2018 г. и с 50.4 на сто в сравнение с 2010 година;
  • разходите, свързани с жилището (вода, електроенергия, горива, жилищно обзавеждане и поддържане на дома), за последната година са 1 067 лева. В сравнение с 2018 г. нарастват с 4.9 на сто, а спрямо 2010 г. се увеличават с 83.6 на сто;
  • за здравеопазване през 2019 г. cа изразходвани 386 лв. - с 23.3 на сто повече от 2018 г. и над 2 пъти спрямо 2010 година;
  • за транспорт и съобщения през 2019 г. са похарчени 730 лв., което е с 9.4 на сто повече от 2018 г. и над 2 пъти спрямо 2010 година;
  • през последната година разходите за данъци и социални осигуровки средно на човек от домакинство са в размер на 820 лв. и се увеличават с 11.1 на сто в сравнение с 2018 г., а спрямо 2010 г. нарастват над 3 пъти.

През 2019 г. относителният дял на разходите за храна от общия разход е 29.5 на сто, което е с 0.2 процентни пункта по-малко в сравнение с 2018 г. и със 7.7 процентни пункта спрямо 2010 година.

Относителният дял на разходите, свързани с жилището, намалява с 0.4 процентни пункта през 2019 г. спрямо 2018 г., а в сравнение с 2010 г. - с 0.5 процентни пункта.

Делът на разходите за данъци и социални осигуровки е 13.2 на сто от общия разход през 2019 г., което е с 0.4 процентни пункта повече в сравнение с 2018 г., а увеличението спрямо 2010 г. е с 5.1 процентни пункта.

Относителният дял на разходите за здравеопазване нараства с 0.8 процентни пункта през 2019 г. спрямо 2018 г. и с 0.7 процентни пункта спрямо 2010 година. През периода 2010 - 2019 г. делът на разходите за транспорт и съобщения в общия разход е в рамките на 11 - 12 на сто.