Националният статистически институт (НСИ) представи предварителни данни за състоянието на индустрията, търговията и строителството през юли 2020 г.

Сезонният индекс на промишленото производство се увеличава с 2.3 на сто в сравнение с юни 2020 година. През юли 2020 г. при календарния индекс на промишленото производство е регистриран спад от 6 на сто спрямо съответния месец на 2019 година.

През юли 2020 г. повишение спрямо предходния месец е регистрирано в преработващата промишленост - с 3.6 на сто, а понижение - в добивната промишленост - с 9.3 на сто, и при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 0.1 на сто.

По-значителен ръст в преработващата промишленост се наблюдава при:

 • производството, некласифицирано другаде - с 32 на сто,
 • ремонта и инсталирането на машини и оборудване - с 18.1 на сто,
 • производството на автомобили, ремаркета и полуремаркета - със 17.5 на сто,
 • производството на изделия от други неметални минерални суровини - с 15.2 на сто.

Съществено намаление е регистрирано при производството на хартия, картон и изделия от хартия и картон - с 5 на сто, и при производството на лекарствени вещества и продукти - с 4.4 на сто.

На годишна база спад на промишленото производство, изчислен от календарни данни, е отчетен при:

 • производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 9.9 на сто,
 • преработващата промишленост - с 5.7 на сто, и
 • добивната промишленост - с 3.1 на сто.

По-значително намаление в преработващата промишленост спрямо съответния месец на предходната година се наблюдава при:

 • производството, некласифицирано другаде - с 32.2 на сто,
 • производството на тютюневи изделия - с 28 на сто,
 • производството на машини и оборудване с общо и специално предназначение - с 19.2 на сто,
 • производството на автомобили, ремаркета и полуремаркета - с 16.3 на сто.

Най-голямо увеличение е отчетено при:

 • производството на изделия от други неметални минерални суровини - със 7.6 на сто,
 • производството на електрически съоръжения - със 7.2 на сто,
 • производството на изделия от каучук и пластмаси - с 6.4 на сто,
 • производството на превозни средства, без автомобили - с 4.7 на сто.

Търговията: спад на годишна основа

По предварителни сезонни данни на НСИ през юли оборотът в раздел "Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети" по съпоставими цени нараства с 0.1 на сто спрямо предходния месец.

През юли 2020 г. оборотът в търговията на дребно, изчислен въз основа на календарни данни, намалява със 17.5 на сто в сравнение със същия месец на предходната година.

През юли 2020 г. се наблюдава увеличение на оборота спрямо предходния месец при търговията на дребно с автомобилни горива и смазочни материали - с 3.2 на сто, и при търговията на дребно с нехранителни стоки - с 1.7 на сто. Намаление на оборота е регистрирано при търговията на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия - с 1.5 на сто.

В търговията на дребно с нехранителни стоки, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали по-съществено увеличение се наблюдава при търговията на дребно с текстил, облекло, обувки и кожени изделия - с 4.6 на сто, търговията на дребно с битова техника, мебели и други стоки за бита и търговията на дребно с компютърна и комуникационна техника - по 4.2 на сто. Понижение на оборота е регистрирано при търговията на дребно в неспециализирани магазини с разнообразни стоки - с 3.4 на сто.

През юли 2020 г. в сравнение със същия месец на 2019 г. се наблюдава спад на оборота при:

 • търговията на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия (22.8 на сто),
 • търговията на дребно с автомобилни горива и смазочни материали (21.1 на сто) и
 • търговията на дребно с нехранителни стоки, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали (11.8 на сто).

По-значително понижение в търговията на дребно с нехранителни стоки, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали е регистриран при:

 • търговията на дребно с текстил, облекло, обувки и кожени изделия - с 23.1 на сто,
 • търговията на дребно в неспециализирани магазини с разнообразни стоки - с 22.6 на сто, и
 • търговията на дребно с компютърна и комуникационна техника - с 21 на сто.

Увеличение е отчетено при търговията на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или интернет - с 22.2 на сто.

Строителство: годишен отрицателен темп

По предварителни данни на Националния статистически институт през юли индексът на продукцията в сектор "Строителство", изчислен въз основа на сезонни данни, е с 0.4 на сто под равнището от предходния месец.

Данните с отчитане на работните дни показват намаление от 3.9 на сто на строителната продукция през юли 2020 г. в сравнение със същия месец на 2019 година.

През юли индексът на произведената строителна продукция, изчислен от сезонни данни, е под равнището от предходния месец, като продукцията от сградното строителство намалява с 1.1 на сто, докато гражданското/инженерното строителство се увеличава с 0.5 на сто.

На годишна база понижението на календарния индекс на строителната продукция през юли се определя от отрицателния темп при сградното строителство, където намалението е с 6.2 на сто, а при гражданското/инженерното строителство - с 0.7 на сто.