Фискалният резерв се е стопил с над 1,7 милиарда лева само за месец. Причината е плащането за новите изтребители Ф-16.

Това сочат данните на финансовото министерство за декември, в края на който резервът е в размер на 8,8 млрд. лева. За сравнение - през ноември е бил над 10,5 млрд. лева.

2019 година завършва с дефицит от 1,1 млрд. лева на касова основа, въпреки че има преизпълнение на събираемостта в хазната.

Бюджетното салдо по КФП на касова основа за 2019 г. е отрицателно в размер на 1 148,3 млн. лв. (0,97 на сто от прогнозния БВП) и се формира от дефицит по националния бюджет в размер на 1 040,8 млн. лв. и дефицит по европейските средства в размер на 107,5 млн. лева. Съпоставено с разчетите към Закона за изменение и допълнение на ЗДБРБ за 2019 г. се отчита номинално подобрение на бюджетното салдо с около 1,3 млрд. лева. Отчетеният за годината дефицит се дължи на извършените еднократни разходи във връзка с реализирането на инвестиционния проект за придобиване на нов тип многофункционален боен самолет за българските военновъздушни сили.

Направените разходи обаче са 95% от планираните за миналата година.

На база на предварителни данни и оценки за януари 2020 г. се очаква превишението на приходите над разходите по консолидираната фискална програма (КФП) да бъде в размер на 841,3 млн. лв. (0,7 на сто от прогнозния БВП), съобщава Министерството на финансите.

Приходите, помощите и даренията по КФП за януари 2020 г. се очаква да бъдат в размер на 3 751,2 млн. лв. (8,0 на сто от годишния разчет) и са близки до отчетените за същия период на миналата година. Данъчните и неданъчните постъпления по КФП нарастват номинално спрямо предходната година със 118,1 млн. лева.

Разходите по консолидираната фискална програма (вкл. вноската на България в бюджета на ЕС) за януари 2020 г. са в размер на 2909,9 млн. лв., което е 6,2 на сто от годишния разчет. За сравнение разходите по КФП за януари 2019 г. бяха в размер на 2712,1 млн. лева, посочват от МФ.

Частта от вноската на България в бюджета на ЕС, изплатена към 31 януари 2020 г. от централния бюджет, възлиза на 187,3 млн. лв.