Да бъде въведен механизъм за защита на уязвимите клиенти, по който по нов начин да се изплащат енергийните помощи за домакинствата. В тази връзка енергийното министерство като отговорна страна се ангажира да разработи тези критерии за идентифициране на домакинствата в положение на енергийна бедност, като вземе предвид критериите предвидени в европейските директиви. Това са ниски доходи, високи енергийни разходи като дял от разполагаемия доход и ниска енергийна ефективност. Това ще позволи изготвянето на оценка на броя на домакинствата в енергийна бедност. Това е записано в публикувания от Министерство на енергетиката за обществено обсъждане План за изпълнение с краен срок 11 февруари 2021 година, придружен от два анализа: на регулаторните и пазарни недостатъци, свързани с функционирането на енергийния пазар в България, и на необходимите пазарни реформи. 

Либерализацията на небитовите потребители влезе в сила от 1 октомври 2020 година чрез допълнение и изменение в Закона за енергетиката. От тази дата всички небитови потребители, включително микропредприятията вече не се снабдяват при условията на регулирани цени, а сключват договори с търговци по свободно договорени цени. С цел избягване на стресови ситуации преходът към либерализирания пазар на небитови потребители е плавен, се казва в документа, като се описват и законодателните възможности.

3е-news.net

Либерализацията на домакинствата е заложена като срок до 31 декември 2024 година, като ще се прилагат мерки, които да гарантират плавен и поетапен преход за битовите клиенти.

България е представила пред Европейската комисия План за изпълнение на принципите на новия електроенергиен пазар. В него са записани необходимите пазарни реформи и срокове за тях в съответствие с европейските регламенти, необходими за въвеждане на механизъм за капацитет.

За пръв път в официален документ енергийното министерство, макар и през погледа на консултант, признава недостатъците на пазара на електроенергия. Анализът на регулаторните и пазарни недостатъци, свързани с функционирането на пазара в България, е изготвен от Frontier Economics. В него са описани различните пазарни недостатъци, които, според консултанта има вероятност да попречат на ефективното функциониране на пазара на електроенергия в България и на привличането на инвестиции в него.

"Освен традиционно цитираните недостатъци на пазара (надеждността като обществено благо и "липсващите пари"), ключовият проблем в България е свързан с излагането на инвеститорите на риск във връзка със секторните политики. По-конкретно, възвръщаемостта на капиталовите инвестиции в дългосрочни проекти ще зависи от степента на въздействие на политиките по отношение на екологичните ограничения и регионалната солидарност", се казва в тази част от документа.

Посочва се необходимостта от премахването на регулираните цени.

Документът предвижда съществени реформи, както на пазара на електроенергия на едро, така и на дребно, а също и на пазара на балансираща енергия. Становище по документа вече бе публикувано от Института за енергиен мениджмънт.