През март Министерството на иновациите и растежа (МИР), през Главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност", ще отвори за кандидатстване първата процедура по новата програма "Конкурентоспособност и иновации в предприятията" (ПКИП) 2021 - 2027. Кандидатстването ще се реализира само електронно в системата ИСУН, съобщи МИР.

Програмата ще е в подкрепа на развойната дейност и разработването на иновации. Бюджетът й е 127 млн. лв. По мярката ще могат да кандидатстват малки и средни предприятия с до 499 служители, както и големи с до 3000 служители, но само в партньорство с малки и средни компании.

Кандидати могат да бъдат предприятия от различни икономически сектори, като проектите им трябва да са в някоя от петте тематични области на Иновационната стратегия за интелигентна специализация - "Информатика и ИКТ", "Мехатроника и микроелектроника", "Индустрия за здравословен живот, биоикономика и биотехнологии", "Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии" и "Чисти технологии, кръгова и нисковъглеродна икономика".

Стратегията е базов документ за изпълнението на двете нови европрограми по линия на МИР - ПКИП и ПНИИДИТ, отбелязва министерството.

По аналогичен начин ще е кандидатстването по втората процедура по Програмата - за внедряване на иновации. Тя ще бъде отворена за кандидатстване през април т.г. с бюджет над 293 млн. лв. Част от новите решения може да са разработени от самите предприятия специално за нуждите на производството им, а други - да бъдат заимствани и пригодени. По процедурата ще могат да кандидатстват малки, средни и големи предприятия, изтъква МИР.

През втората половина на 2023 г. за първи път ще се отвори процедура, насочена към семейни предприятия (предприятия, които се притежават от повече от един член на семейство) и фирми от творческите индустрии и занаятите. Бюджетът й е 117,5 млн. лв. и е за подобряване на производствения им капацитет. Със средствата фирмите ще могат да закупуват модерни машини, съоръжения и софтуер, така че да започнат да произвеждат повече и по-качествени продукти и да станат по-конкурентни на пазара.

От МИТР припомнят, че ПКИП бе одобрена от Европейската комисия за рекордно кратък срок - 48 дни: изпратена бе на 16 август и одобрена на 3 октомври. Общият й бюджет е 3 млрд. лв. Тя е продължение на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 (ОПИК) и е една от двете големи програми за бизнеса, управлявани от Министерството на иновациите и растежа.

МИР предоставя и връзки към местата, през които ще може да се кандидатсва за подкрепа по процедурите - (само) електронно през системата ИСУН (https://eumis2020.government.bg/). Повече информация за всяка процедура ще се публикува на интернет страницата на министерството.