За първи път с няколко клика хората, бизнесът и изпълнителната власт ще могат да следят как се изпълняват стратегическите документи на национално, регионално и европейско ниво. Те ще виждат таблата с индикатори за изпълнението на всички документи, важни за хората и за постигането на Целите за устойчиво развитие до 2030 г., които България си поставя. Това става възможно чрез новата информационна система Мониторстат, която Националният статистически институт активира днес, 18 декември, съобщиха от НСИ.

Системата стъпва върху базата данни от изследвания на Националния статистически институт и други органи на статистиката. Тя има два модула - за стратегически документи и за европейските програми и проекти.

"Мониторстат е числово огледало на пътя на България", казва Диана Янчева, заместник-председател на НСИ. "Системата е ориентир докъде сме стигнали в различните сфери, какви цели сме си поставили, какво сме искали да постигнем и какво се е получило на практика. Тя борави само с числа и чрез нея може да се прави обективна оценка, лишена от пристрастия, на базата на която изпълнителната и местните власти могат да планират следващи стъпки или политики", допълва експертът.

Системата улеснява контрола от страна на гражданското общество върху изпълнението на стратегическите документи в сфери като здравеопазване, трудова заетост, демографска политика, регионално развитие и т.н. Тя е още една крачка напред към прозрачност и публичност на работата на държавните институции.

Вторият модул на Мониторстат ще бъде интегриран с информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България - ИСУН 2020, и ще даде възможност да се следят и европейските програми и проекти. Ще съдържа информация за проектите по оперативните програми и текущото им изпълнение, както и за развитието им с цел осъществяване на контрол в рамките на три до пет години в зависимост от условията на самите програми.

Системата ще улеснява както бизнеса и неправителствените организации, кандидатстващи за финансиране по европейски програми, така и държавната администрация. Фирмите ще спестят време и пари, тъй като при интеграцията с ИСУН отпада задължението на кандидатите за проекти по оперативните програми да подават в НСИ заявления и да получават удостоверения за код на икономическа дейност (КИД) и заверка на годишните си отчети. Удостоверенията и заверките ще се издават автоматично и ще се получават служебно от оценителните комисии и управляващите органи на оперативните програми. Държавната администрация пък, чиято работа е свързана с европроектите, ще се освободи от още един хартиен документ.

Мониторстат е разработена по проекта "Изграждане на статистическа база и информационна система за мониторинг на европейски и национални стратегии и регионална политика", осъществен с финансовата подкрепа на ОП "Добро управление" /2014-2020 г./, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Изразходваните средства са 548 380 лв., като общата планирана стойност на проекта е 750 979 лв. Системата е централизирана, уеббазирана и двуезична - на български и английски.