Националният фонд за декарбонизация ще бъде своеобразен вид финансова институция за подкрепа на бита и индустрията в България при прилагането на мерки за енергийна ефективност и постигане на декарбонизация на икономическия живот у нас. Това е записано в обновения Национален план за декарбонизация, който бе представен наскоро.

Чрез бъдещата "енергийна банка" се очаква да се подпомогнат инвестициите в нисковъглеродно развитие чрез устойчиво и целенасочено финансиране на широка група бенефициенти - крайни потребители на енергия - с оглед максимално постигане на целите за декарбонизация на българската икономика. Структурирането на Националния фонд ще бъде подпомогнато чрез европейски проект, който се очаква да приключи в началото на 2022 г. Фондът ще се използва за предлагане на безвъзмездна финансова и техническа помощ, съчетана с финансови инструменти, включващи кредитни линии и гаранции и/или комбинация от тях. Предвидено е и обслужване на "едно гише".

3е-news.net

"Участието на местните банки/финансови институции в тази финансова схема ще е ключов елемент за успеха на Фонда, тъй като в ролята им на финансов посредник, тяхното участие ще допринесе не само към осигуряването на "лостов ефект" от инвестициите под формата на съфинансиране, но би следвало и значително да опрости процеса на финансиране на проекти.", е записано още в Националния план за възстановяване.

Там са описани и сроковете за различните фази при създаването на Националния фонд. През първото тримесечие на 2022 г. е планирано да бъде изготвен анализ на бариерите пред инвестициите в енергийна ефективност и направени съответни препоръки за промени в националната регулаторна рамка. Ще бъде изготвено предложение за структуриране на фонда и ще се разработи проект на инвестиционна стратегия и модели на финансиране на фонда.

В края на същата година вече трябва да има действаща работна група, която ще изготви предложения за регламенти относно функционирането на фонда, определящи точната структура, управлението и правилата на фонда. Тази група ще предложи инвестиционна стратегия, договорености за изпълнение, финансови продукти, крайни получатели, комбинация от финансови инструменти и безвъзмездни средства, както и допустимите за финансиране проекти. Тук основен въпрос ще бъде финансирането на мерките за енергийна ефективност и използването на възобновяеми източници и намаляване на замърсяването.

Реалното функциониране на Фонда е предвидено да започне през първото тримесечие на 2023 година. Тогава ще бъде назначен управител на фонда, ще бъде създаден консултативен съвет, както и подфондове и ще бъде стартирана обществена поръчка за избор на управители на фондове на отделните подфондове - публичен сектор, корпоративни клиенти и жилищни сгради, е записано в Плана за възстановяване. През второто тримесечие на 2023 г. пък се планира да се проведе и информационна кампания за възможностите, които предлага "енергийната банка".