С един милиард лева е намален размерът на новия държавен дълг, който може да бъде поет догодина, съобщи министърът на финансите Асен Василев предвид намаляването на капиталовите разходи и приходите спрямо първите разчети на министерството.

Промяната настъпи след среща на Василев с представители на ГЕРБ-СДС и ДПС. В първоначалния вариант на проектозакона бе заложен размер от 12,7 милиарда лева.

"Що се отнася до дълга, както е спаднала капиталовата програма, така са свалени и приходите, така че дефицитът остава същия. Но така или иначе размерът на дълга е намален с около 1 млрд. лв. по-малко от първоначално предвидения, тъй като това, което виждаме, е, че няма нужда от допълнителни буфери, които да бъдат заложени".

Василев уточни, че около 500 млн. лева са заемни споразумения с Европейската инвестиционна банка и Световната банка, които са оборотни пари по европейски проекти.

Практически, новият дълг, който ще бъде взет, е под 11 милиарда лева, уточни още финансовият министър.

Новата стратегията за управление на държавния дълг за периода 2024 - 2026 г. бе одобрена днес от правителството. От Министерския съвет посочват, че тя е разработена в съответствие с допусканията за необходимото дългово финансиране и параметрите на държавния дълг, при които са изготвени проектите на Закона за държавния бюджет на България за 2024 г. и на Актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2024 - 2026 година. По този начин се осигурява консистентност и съгласуваност на набелязаните цели и мерки при осъществяване на политиката по управление на държавния дълг.

Стратегията се основава на Закона за държавния дълг и осигурява общата рамка на дълговото управление в средносрочен план. В нея са заложени водещите принципи и насоки на политиката по управление на държавния дълг през следващите три години, като същевременно са описани индикативните мерки и използваният инструментариум за постигане на заложените стратегически цели.

Основната цел на дълговото управление се запазва непроменена и е за осигуряване на необходимите средства за рефинансиране на дълга в обращение, финансиране на планирания дефицит по държавния бюджет и обезпечаване на ликвидната позиция на фискалния резерв.

Публичното оповестяване на Стратегията е гаранция за предвидимост и прозрачност на процесите по управление на държавния дълг, посочват от МС.

С друго свое решение от днес правителството прие стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през следващата година.

Стандартите са разработени на база основните допускания на актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2024 - 2026 г. при спазване на действащото законодателство. В размера им са отразени действащите разходни политики, както и влезли в сила нормативни актове през 2023 г., чиито ефекти са приведени в целогодишен размер.

В стандартите са разчетени средства за увеличението на размера на минималната месечна работна заплата за страната от 1 януари 2024 г. - от 780 лв. на 933 лева.

За предучилищното и училищното образование за 2024 г. средствата са увеличени с близо 591 млн. лв. спрямо 2023 година. За продължаване на политиката за увеличение на заплатите на педагогическите специалисти за достигане на средна работна заплата не по-малко от 125 на сто от средната работна заплата за страната са осигурени допълнително близо 290 млн. лева. Предвидени са 63,3 млн. лв. за увеличение до 1125 лв. на норматива за издръжка на дете в детска градина или общинско училище, включващ и компенсиране на отпадането на съответните такси по Закона за местните данъци и такси. Разчетени са също и 30 млн. лв. за допълнително увеличение на разходите за издръжка в образователните институции.

В сферата на социалните услуги средствата са увеличени с почти 260 млн. лв. спрямо 2023 година.

Предвидени са допълнително 81,7 млн. лв. във връзка с увеличаване капацитета на съществуващи социални услуги и разкриване на нови такива по приключили проекти по оперативни програми. Осигурени са още 42,8 млн. лв. за увеличение на издръжката на социалните услуги и 1,7 млн. лв. за осигуряване годишния размер на месечната помощ от 90 лв. на ученик, настанен в социални услуги за резидентна грижа и осигуряване на подслон, предоставяни в центрове за настаняване от семеен тип за деца и младежи с или без увреждания, преходни жилища и кризисни центрове.

В област "Здравеопазване" за 2024 г. са разчетени допълнителни средства в размер на 21,5 млн. лева.

Осигурени са допълнително 2,3 млн. лв. за увеличение на възнагражденията на педагогическия персонал в детските ясли и 1,9 млн. лв. за увеличение на издръжката на здравните кабинети в държавните и общинските детски градини и училища, в яслените групи към детските градини, на общинските съвети по наркотични вещества и превантивните информационни центрове.

Стандартите за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2024 г. са съгласувани с Националното сдружение на общините в Република България.