Министерството на финансите качи за обществено обсъждане Стратегия за управление на държавния дълг за периода 2024-2026 г. Предложения и промени се приемат до 28 ноември.

За следващите три години се предвижда максимален размер на новия държавен дълг до 12,7 млрд. лв. за 2024 г., 11,6 млрд. лв. за 2025 г. и 11,7 млрд. лв. за 2026 г.

Дългът в обращение, който следва да бъде рефинансиран, възлиза на 3,5 млрд. лв. през 2024 г., 3,6 млрд. лв. през 2025 г. и 2,8 млрд. лв. през 2026 г.

Оставащата част от предвиденото дългово финансиране се обосновава от необходимостта за финансиране на планираните дефицити по държавния бюджет и обезпечаване на ликвидната позиция на фискалния резерв. При тези допускания през 2024-2026 г. се наблюдава нарастване на държавния дълг както в абсолютна стойност, така и като дял от БВП.

Прогнозира се максималният размер на държавния дълг към края на 2024 г. да не надвишава 49 млрд. лв., а в края на 2025 г. и 2026 г. да достигне съответно до 57,2 млрд. лв. и 66,5 млрд. лв.

Съотношението на държавния дълг към БВП от 21,5 на сто към края на 2022 г. се очаква да спадне до 21,2 на сто в края на 2023 г., а в периода 2024-2026 г. да бележи ръст до 23,8 на сто в края на 2024 г. 26,3 на сто в края на 2025 г. и 28,8 на сто в края на 2026 г.

Основната цел на дълговото управление се запазва непроменена, представлява фундаментална цел и е насочена към осигуряване на необходимите средства за рефинансиране на дълга в обращение, финансиране на планирания дефицит по държавния бюджет и обезпечаване на ликвидната позиция на фискалния резерв, посочват от Министерство на финансите.

За 2024 г. е планирано дефицитът в бюджета да бъде над 6,2 млрд. лв. А през 2025 г. и 2026 г., за да бъдат покрити всички планирани разходи, дефицитът в бюджета ще бъде съответно 6,4 млрд. лв. и близо 7 млрд. лв.

Само преди няколко дни, на 6 ноември, Министерство на финансите пласира на международните пазари нов дълг в размер на 2,3 млрд. евро, включващи 7,5-годишни еврооблигации с обем от 1,3 млрд. евро (2,5 млрд. лв.) и постигна при продажбата доходност от 4,673% и 12,5-годишни еврооблигации с номинален обем от 1 млрд. евро (2 млрд. лв.) и доходност 5,13%. В резултат на извършените и планираните до края на годината дългови операции в края на 2023 г. се очаква държавният дълг да достигне 40,5 млрд. лв. (21,2% от прогнозното ниво на БВП) или да отбележи увеличение с около 4,4 млрд. лв. в сравнение с края на миналата година, пише в анализа на Министерство на финансите.