Над 28,6 млн. лева са изхарчени незаконно от държавната и местната власт. Това показва проверка на Агенцията за държавна финансова инпекция през четвъртото тримесечие на 2022 година. През този период АДФИ e приключила 101 финансови инспекции и проверки.

Проверени са 232 обществени поръчки на обща стойност 430 421 298 лв. и 612 договора на обща стойност 269 128 246 лева.

По време на инспекциите са установени 473 нарушения и са съставени 269 акта за установяване на административно нарушение (АУАН). Констатирани са 21 непроведени или неоснователно проведени обществени поръчки на обща стойност 28 649 872 лева.

Установените нецелево разходвани средства са в размер на 3 649 823 лв., от които по време на инспекциите са възстановени в бюджета 157 422 лева. В хода на инспекциите са разкрити причинени вреди за 791 571 лв., като от тях са възстановени 17 586 лева. Съставени са 5 акта за начет.

Контролните органи на АДФИ са установили 31 "индикатора за измама" . Случаите се изпратени до компетентните органи.

През отчетния период с най-висок дял (59 %) са финансовите инспекции в общини, следвани от други разпоредители с бюджет по държавния или общинския бюджет (18 %), търговски дружества с държавно или общинско участие в капитала (20 %), министерства (2 %) и други обекти (1 %)

АДФИ е открила нарушения в процедурите за обществени поръчки правени от Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация", Комисията за финансов надзор, Държавно предприятие "Кабиюк" - Шумен, Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело" към Министерството на отбраната, Икономически университет - Варна и много други други общини и ведомства.