През 2022 г. общата стойност на приходите от екологични данъци е 8 009.31 милиона лева, или със 106.9% повече спрямо 2021 г. (3 869.93 милиона лева). Това съобщи Националният статистически институт (НСИ).

Най-голям относителен дял от общите екологични данъчни приходи за 2022 г. - 94.2 % (7 546.39 милиона лева), имат енергийните данъци. Наблюдава се значително увеличение на енергийните данъци през 2022 г. поради включването на нов енергиен данък в Националния данъчен списък - вноски във Фонд Сигурност на електроенергийната система (ФСЕС) - 3 503.01 милиона лева.

В края на 2022 г. промени в закона за държавния бюджет задължиха производителите на електроенергия и търговците да правят вноски във ФСЕС. Целта е средствата, събрани от тези вноски да се използват за изплащане на компенсации към крайните небитови потребители на електроенергия заради високите цени на тока на свободния пазар.

Следващите по значимост екологични данъци са акцизи и данъци върху потреблението на горива (въглища, петролни продукти, природен газ и електричество), използвани както за стационарни цели, така и за транспортни цели - 2 377.93 милиона лева, и приходи от емисии на парникови газове - 1 629.31 милиона лева.

Делът на транспортните данъци от общите екологични данъчни приходи за 2022 г. е 5.1% (412.07 милиона лева), а делът на данъците върху замърсяването и ресурсите е най-малък - 0.6% (50.84 милиона лева).

През 2022 г. най-много екологични данъци са изплатени от бизнеса - 6 727.08 млн. лева, или 84% от общите приходи на държавата от екологични данъци. С най-голям дял е секторът на услугите - 4 271.36 млн. лева, или 53.3% от общите приходи от екологични данъци. На второ място се нарежда индустрията - 2 323.94 милиона лева (29%), и на трето място - сектор селско, горско и рибно стопанство - 131.78 млн. лева (1.6%).

Изплатените екологични данъци от домакинствата през 2022 г. възлизат на 1 153.24 млн. лева, или 14.4% от общите приходи от екологични данъци. Екологичните данъци, изплатени от нерезидентния сектор (Останал свят), възлизат на 129 млн. лева през 2022 г., или 1.6% от общо изплатените екологични данъци.