По предварителни данни през юни 2020 г. сезонно изгладеният индекс на промишленото производство се увеличава с 5.8% в сравнение с май 2020 година.

През юни 2020 г. при календарно изгладения индекс на промишленото производство е регистриран спад от 7.7% спрямо съответния месец на 2019 година.

Какви са месечни изменения по отрасли

През юни 2020 г. повишение спрямо предходния месец е регистрирано в добивната промишленост - с 9.1 %, в преработващата промишленост- с 6.0 %, и при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 5.2%.

Графика: НСИ

По-значителен ръст в преработващата промишленост се наблюдава при: производството на автомобили, ремаркета и полуремаркета - със 73.2%, производството на мебели - с 24.0%, производството на тютюневи изделия - с 15.9%, производството на дървен материал и изделия от него , без мебели - с 14.8%.

Съществено намаление е регистрирано при производството на облекло -с 19.5%, и при производството на метални изделия, без машини и оборудване- с 5.0.

Какви са годишните изменения

На годишна база спад на промишленото производство, изчислен от календарно изгладените данни, е отчетен в преработващата промишленост - с 9.7 %, и при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 8.5%, а ръст - в добивната промишленост- с 14.9%.

Графика: НСИ

По-значително намаление в преработващата промишленост спрямо съответния месец на предходната година се наблюдава при: производството, некласифицирано другаде - с 43.5%, производството на машини и оборудване с общо и специално предназначение- с 29.9%, ремонта и инсталирането на машини и оборудване - с 25.9%, производството на автомобили, ремаркета и полуремаркета - с 25.1%.

Най-голямо увеличение е отчетено при: производството на основни метали - с 31.1%, производството на превозни средства, без автомобили - с 18.8%, производството на лекарствени вещества и продукти- с 6.0%.

НСИ пояснява, че месечните индекси на производството измерват измененията в произведената продукция на промишлените предприятия. Тази информация е подходяща за проследяване на текущото икономическо развитие и за краткосрочни прогнози.

Индексите не измерват действителното равнище на производството, а оценяват средното изменение на производството между два времеви периода. За оценката на индексите се извършва представително наблюдение на предприятията от промишлеността, като извадката обхваща предприятия, чийто годишен оборот надхвърля 97% от оборота на цялата промишленост. Индексите на промишленото производство се изчисляват при постоянна база чрез претегляне със структурата на добавената стойност по факторни разходи.