Магистърската програма "Икономика и управление на публични ресурси" в Стопанския факултет на СУ привлича представители на държавната и местната публична администрация. За трета година тя ще помага обмена на знания и предаване на натрупания опит от отношенията ни, свързани с членството в ЕС - публичните финанси и контрола на европейските средства, както и представяне на актуалната институционална, правна рамка и натрупаната съдебна практика.

Програмата стартира през 2021 г. с екип от утвърдени експерти от практиката и академичните среди. Ръководител е доц. д-р Савина Михайлова-Големинова, а координатор е гл. ас. д-р Десислава Калчева. Един от основните критерии за развитието както на тази, така и на всички нови програми в Стопанския факултет, е интересът на работодателите.

"Започваме активно действия за създаването на нови учебни планове само ако имаме подкрепа от експертната общност в страната - със заявки за обучение на студенти в тях, с институционална подкрепа и с предоставянето на експертно съдържание и казуси от най-добрите практици в съответната област. Това гарантира, че нашите програми са търсени от самото начало на тяхното създаване и същевременно те са свързващ фактор за професионалистите в съответната област, като така завършилите студенти могат да продължат взаимодействието си и след края на обучението", обяснява доц. д-р Атанас Георгиев - декан на Стопанския факултет, ръководител катедра "Икономика и управление по отрасли" и директор на магистърската програма "Енергийни пазари и услуги".

Важен елемент от магистърското обучение е и допълването на учебното съдържание със следдипломни квалификации с практическа насоченост.

Д-р Атанас Георгиев - декан на Стопанския факултет

Снимка: Dir.bg

Ръководеният от доц. д-р Атанас Георгиев Стопански факултет на СУ е класиран на първо място в националния рейтинг на МОН за професионално направление "Икономика", а самият СУ е най-силният университет в Югоизточна Европа след Атинския технически университет, според последния рейтинг на QS University Rankings. Във факултета в момента се обучават студенти от 33 държави.

"Лектори в програмата са колеги от Стопанския факултет и Юридическия факултет на СУ "Св. Климент Охридски", представители на публичната администрация, бизнеса и съдебната система. Работата в екип бе изведена като успешен модел. Ето защо активно работим и споделяме добри практики на основа на сключените споразумения за сътрудничество с ББР, Фонда на Фондовете, Ernst & Young-България, НАП, Агенция "Митници", Агенцията за държавна финансова инспекция, Фонд ФЛАГ, Фонда за устойчиви градове", казва още ръководителят на програмата доц. д-р Савина Михайлова-Големинова.

Ръководител на програмата е доц. д-р Савина Михайлова-Големинова

Снимка: Dir.bg

Представители на партниращите институции са и членове на екипа на програмата "Икономика и управление на публични ресурси". Целта е изграждането на мостове между теорията и практиката.

"Магистърската програма надгражда върху бакалавърската степен по всички специалности от всички професионални направления и задълбочава познанията, придобити в бакалавърските степени по икономика, управление и финанси за студентите икономисти. Ключов фокус е усъвършенстването и изграждането на функционални умения и изграждане за работа в съвременната система на публичните финанси", добавя и координаторът на програмата гл. ас. д-р Десислава Калчева.

Гл. ас. д-р Десислава Калчева, координатор на програмата

Снимка: Dir.bg

Програмата се провежда изцяло на български език, а продължителността на обучението е два семестъра. Приемът е за икономисти и неикономисти, като неикономистите посещават три допълнителни курса - микроикономика, макроикономика и финанси. Изучаваните дисциплини са задължителни и избираеми. Сред задължителните дисциплини са "Публични финанси и данъчно облагане", "Конституционни основи на държавната власт", "Планиране на развитието и устройство на територията", "Управление на собствеността в публичната сфера", "Управление на обществени поръчки и публично-частни партньорства", "Икономическа политика".

"За да отговорим на потребностите на нашите студенти и практиката, от новата учебна година предлагаме и задължителните дисциплини "Местни финанси", "Мониторинг и оценка на публични политики", "Практикум по финансов контрол и одит в публичния сектор", посочва още гл.ас. д-р Десислава Калчева.

Студентите могат да посочват избираемите дисциплини на база техния интерес и да избират между "Анализ разходи-ползи", "Управлението на публични предприятия", "Управление на средствата от ЕС за фондове в режим на споделено управление чрез финансови инструменти", "Управление на природни ресурси", "Топ инструменти за управление на публични ресурси", "Правни основи на устойчивите финанси", "Изследователски методи за подготовка на магистърска теза".

В рамките на магистърските програми на факултета се провеждат различни форми за споделяне и обмен на знания с бизнеса и администрацията. Примери за това са Академията за устойчиви инвестиции и финанси, организирана съвместно с ББР, Академията за данъци и мита, Пролетната академия за данъци и мита, организирани съвместно с EY България, двете издания на Национален конкурс за най-добър младежки стъртъп, организиран съвместно с Фонда на фондовете.

За 20023/24 г. от факултета подготвят още нови възможности. Като пример дават датата 28 ноември, когато в аулата на СУ ще бъде проведена международна данъчна конференция за реформата в областта на корпоративното данъчно облагане и в партньорство с Ernst & Young-България.


Кандидатите за прием в МПИУПР от зимния семестър на учебната 2023/2024 година могат да подадат своите документи онлайн през системата https://feba.kmk.uni-sofia.bg/ на три етапа:

  • Втори етап - от 25 юли до 10 септември 2023 г.;
  • Трети етап - от 16 до 26 септември 2023 г.

Събеседванията за прием в магистърската програма ще се проведат, както следва: