Адаптацията на работодатели и заети лица към условията на труд и променящата се икономическа среда, както и подобряването на състоянието на работещите и работната среда - тези цели си поставят от Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) при реализацията на новия си проект, озаглавен "Разработване на нов модел за управлението на човешките ресурси с цел развитие на устойчив социален капитал", договор № BG05M9OP001-1.051-0005-C01.

Проектът се финансира от Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014 - 2020 г.", по процедура "Съвместни дейности на социалните партньори" и ще се изпълнява в рамките на 3 години. Основен партньор по проекта е КНСБ, а асоциирани партньори са МТСП, АЗ, АИКБ и БТПП.

"Обикновено заподозрените в конфликти - синдикати и работодатели, си подават ръка. Заедно вървим напред, за да може Брутният вътрешен продукт да расте с темповете, които правителството, заедно с нашето съдействие, е заложило", обясни на специална пресконференция днес Евгений Иванов - изпълнителен директор на КРИБ и ръководител на проекта. Според него ефективното управление на човешките ресурси е от ключово значение за развитието на бизнес-компаниите, а именно за това дейностите по проекта са насочени към него.

От КРИБ си поставят за цел да спомогнат за преодоляването на предизвикателствата, породени от засилващото се текучество на кадри, негативните демографски тенденции и застаряването на работната сила. "Развитият социален капитал ще доведе до ефективно разрешаване на проблемите в работния процес, по-професионално ниво и ангажираност на работниците, изграждане на доверие към работодателя", подчерта Иванов.

От КНСБ определиха проекта като "много полезен" за бизнеса и работниците. "Очевидно е, че той цели да повиши знанията, уменията и възможностите на хората на труда. Дефицитът на работна ръка е безспорен. По наше мнение бизнесът добре се ориентира в тази обстановка", смята Чавдар Христов, вицепрезидент на КНСБ.

Подкрепа за дейностите изразиха и от Министерството на труда и социалната политика. "Това е удар право в десетката", заяви Петър Начев, директор на Дирекция "Жизнено равнище, социална политика и социални инвестиции". Според него интегрирането на съвременни модели на управление ще направят бизнеса в България по-социален, по-устойчив и по-конкурентен.

На пресконференцията в централата на КРИБ бяха също така Тодор Цацов и Красимира Иванова - представители на Управляващия орган на ОП "Развитие на човешките ресурси", както и Росица Стелиянова от АИКБ.