На база на предварителни данни и оценки се очаква бюджетното салдо по консолидираната фискална програма (КФП) към края на месец юни 2024 г. да бъде дефицит в размер на 0,6 млрд. лв. (0,3 % от прогнозния БВП). За сравнение, салдото по КФП към полугодието на 2023 г. бе близко до балансирано (излишък в размер на 0,1 % от БВП).

КФП (консолидираният бюджет) съдържа публичните разходи, като освен републиканския бюджет, в нея влизат още бюджетите на съдебната власт, общините, на ДОО, НЗОК, ВУЗ, БАН, БНР, БНТ, както и приходите и разходите по извънбюджетните сметки и фондове към министерства и ведомства, както и европейските средства.

Министерството на финансите отбеляза, че за разлика от предходната година, когато в държавния бюджет през юни постъпиха приходи от дивидент за държавата от държавни предприятия в размер на около 0,4 млрд. лв., през настоящата година приходите от дивиденти са незначителни по размер. От друга страна, през месец юни в изпълнение на ратифицирания от Народното събрание Международен договор (LOA) BU-B-UCP "Придобиване на бойни машини Страйкър", Министерството на отбраната извърши разходи в общ размер на около 0,6 млрд. лева.

Министерството представи и основните параметри по КФП по предварителни данни и оценки.

Приходите, помощите и даренията по КФП към юни 2024 г. се очаква да бъдат в размер на 34,5 млрд. лв., което е 45,8 % от годишните разчети. Съпоставени със същия период на предходната година постъпленията нарастват с 3,1 млрд. лв. (9,8 на сто), като принос за това имат данъчните приходи, които нарастват в номинално изражение с 2,6 млрд. лв. (10,6 на сто) и постъпленията в частта на помощите и даренията (основно грантове по програмите и фондовете на ЕС), които нарастват с 0,8 млрд. лева. В сравнение с предходната година неданъчните приходи намаляват с 0,3 млрд. лв. (5,5 на сто) основно поради спад при постъпленията от продажба на квоти за емисии на парникови газове по бюджета на ФСЕС и приходи от дивидент за държавата от държавни предприятия.

Разходите по КФП (включително вноската в бюджета на ЕС) към юни 2024 г. възлизат на 35,1 млрд. лв.*, което е 43,0 % от годишните разчети. На съпоставима база спрямо предходната година се отчита нарастване, главно при социалните разходи, вследствие на изплатените по-високи пенсии, след влязлото в сила увеличение от юли 2023 г., както и при разходите за персонал, след увеличението на възнагражденията на педагогическия персонал и при някои други администрации със ЗДБРБ за 2023 г. и ЗДБРБ за 2024 г. и други.

Частта от вноската в бюджета на ЕС, изплатена към 30 юни 2024 г. от централния бюджет, възлиза на 0,7 млрд. лв., което е в изпълнение на действащото към момента законодателство в областта на собствените ресурси на ЕС.

*Министерството на финансите обясни, че през февруари 2024 г. в изпълнение на чл. 71, ал.1 от Постановление № 13 на Министерския съвет от 2024 г. от сметката за чужди средства по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) бяха възстановени средства в общ размер на 1,2 млрд. лв. В хода на изпълнението на бюджета за 2024 г. част от тези средства ще бъдат предоставяни с акт на Министерския съвет като трансфери за общините за финансиране на Инвестиционната програма за общински проекти по реда на чл. 107 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 г. (ЗДБРБ) на базата на подписани споразумения с МРРБ. При елиминирането на тази трансакция, с оглед съпоставимост с предходната година, разходите към края на юни 2024 г. са 36,3 млрд. лв. при 31,2 млрд. лв. към края на юни 2023 г, което представлява номинално нарастване в размер на 16,1 на сто спрямо първото полугодие на 2023 г.