Общият индекс на цените на производител се понижава с 2.3% през април 2023 г. спрямо предходния месец. Намаление е регистрирано при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 8.3%, и в преработващата промишленост - с 0.1%, докато в добивната промишленост се наблюдава увеличение с 1.4%, съобщи Националният статистически институт (НСИ).

Индексът на цените на производител на вътрешния пазар намалява с 3.2% спрямо април 2022 година. Понижение е регистрирано при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - със 7.0%, и в преработващата промишленост - с 0.8%, докато в добивната промишленост е отчетено увеличение с 2.2%.

Общият индекс на цените на производител намалява с 3.5% през април 2023 г. в сравнение със същия месец на 2022 година. Значителен спад на цените се наблюдава при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 19.0%, както и в добивната промишленост - с 2.1%, а в преработващата промишленост е регистрирано увеличение - с 3.6%.

Графика: НСИ

Индексът на цените на производител на вътрешния пазар намалява с 4.7% в сравнение с април 2022 година. Спад на цените се наблюдава при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 18.1%, а ръст е отчетен при: преработващата промишленост - с 6.5%, и добивната промишленост - с 1.1%.

Графика: НСИ

Спрямо април 2022 г. съществен ръст на цените в преработващата промишленост е регистриран при: производството на тютюневи изделия - с 60.5%, обработката на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм - с 37.9%, производството на изделия от други неметални минерални суровини - с 26.5%, производството на дървен материал и изделия от него, без мебели - с 26.2%. Намаление на цените е отчетено при производството на основни метали - със 17.0%, и при производството на химични продукти - със 7.9%.

НСИ уточнява, че индексите на цените на производител измерват средното изменение на цените на промишлените продукти, произвеждани и продавани от българските предприятия. Те могат да се разглеждат като ранен измерител на инфлацията и да се използват за международни сравнения.

Информация за изчисляване на индексите се получава от месечните изследвания на цените на производител на вътрешния и на международния пазар. За оценка на индексите се извършват наблюдения на базата на постоянна извадка от групи продукти, която е представителна за цялото производство.

Общият индекс на цените на производител се изчислява от индексите на цените на вътрешния и на международния пазар, претеглени със структурата на оборота на вътрешния и на международния пазар към общия оборот през базисната 2015 година.