Общините могат да реализират сериозни спестявания като изпълнят договори с гарантиран резултат или ЕСКО договор, който се изплаща чрез реализираните спестявания от разходи за енергия. Община Габрово е пионер, защото още 2015 г. започва да изпълнява цялостен проект за подмяна на уличното осветление. Инвестицията е 2,6 млн. лева от община Габрово и близо 1 млн. лева от Национален доверителен екофонд. Инвестицията на общината всъщност се изплаща с реализираните спестявания. 

"Проектът за подмяна и модернизация на системата за улично осветление на Габрово е продукт на дългогодишен труд от страна на екипа на Община Габрово, с подкрепата на експерти от Националния доверителен еко фонд. Идеята стартира още през 2015/2016 година, като тогава договорите с гарантиран резултат не бяха добре познати, като имаше и нормативна уредба, но само за ЕСКО договори в сгради", казва Тодор Попов, главен юрисконсулт от Правния отдел на община Габрово.

"Както всеки проект за енергийна ефективност така и този изискваше да се извърши одит за енергийна ефективност на уличното осветление, с който да се установи, актуалното състояние и да се предложат мерки за енергийна ефективност. Източниците на финансиране на проекта са два - грант от страна на Националния доверителен еко фонд и от страна на община Габрово. Не случайно не използвам понятието бюджета на община Габрово. За изпълнението на инвестицията финансирането на община Габрово се осигурява чрез левовата стойност на спестената енергия, в резултат от реализираната инвестиция.

Ако мога да го обясня по-достъпно. Ако преди започване на проекта община Габрово заплаща 100 единици енергия по 20 стотинки, след инвестицията заплащаме около 30 единици енергия при същата фиксирана към онзи момент цена. На изпълнителя заплащаме именно стойността на тези 70 единици енергия, която така или иначе бихме плащали. След повишаването цените на електро енергията, финансовата полза за Община Габрово се повиши, защото плащанията са фиксирани към онези 20 стотинки, като знаем че сега те са около 50 стотинки, което означава, че сега не пестим 70 единици по 20 стотинки, а 70 единици по 50 стотинки.

Допълнително поради констатирани неизправности по кабелното трасе и с цел поддръжка на подменени осветители преди договора, община Габрово е предвидила в първите три години да инвестира около 1 милион от бюджета си за подмяна на кабелната мрежа, отстраняване на аварии и подобряване инфраструктурата, която инфраструктура обаче не генерира енергийни спестявания и не може да се откупи по споменатия модел. Това, както и относително ниската цена на енергията, знаете, че нощната енергия е още по-ниска, към момента на стартиране на процедура доведе до необходимостта от финансирането от страна на Националния доверителен еко фонд. Защото част от кабелните трасета следваше да се оправят още с подмяната на осветителите, както и да се компенсира ниската цена на електроенергията, за да може откупуването да се случи в един разумен срок от 10 години", отбелязва главният юрисконсулт от Правния отдел на Община Габрово.

3eNews