Наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на март 2023 г. нарастват с 47.5 хил., или с 2.1%, спрямо края на декември 2022 г., като достигат 2.31 млн. по предварителни данни на Националния статистически институт. Спрямо края на четвъртото тримесечие на 2022 г. най-голямо увеличение на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности "Хуманно здравеопазване и социална работа" - със 7.1%, в "Хотелиерство и ресторантьорство" - с 4.7%, и "Строителство" - с 4.3%. Намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение с 0.2% е регистрирано в дейност "Държавно управление; държавно обществено осигуряване".

Графика: НСИ

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите "Преработваща промишленост" и "Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети" - съответно 20.3 и 16.7%.

В края на март 2023 г. в сравнение с края на март 2022 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение нарастват с 33.3 хил. или с 1.5%. Най-голямо увеличение на наетите се наблюдава в икономическите дейности "Хуманно здравеопазване и социална работа" - с 14.5 хил., "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения" - със 7.1 хил., и "Хотелиерство и ресторантьорство" - с 6.0 хил., а най-голямо намаление - в "Преработваща промишленост" - с 3.0 хил., и в "Административни и спомагателни дейности" - с 2.0 хиляди. В процентно изражение увеличението е най-значително в икономическите дейности "Хуманно здравеопазване и социална работа" - с 8.8%, "Хотелиерство и ресторантьорство" - с 6.9%, и в "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения" - с 6.2%, а най-голямо намаление е регистрирано в "Административни и спомагателни дейности" - с 1.7%, и "Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива" - с 1.1%.

Графика: НСИ

 

През първото тримесечие на 2023 г. средната месечна работна заплата e 1 882 лв. и нараства спрямо четвъртото тримесечие на 2022 г. с 0.2%. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение, са "Транспорт, складиране и пощи" - с 6.1%, "Добивна промишленост" - с 5.6%, "Административни и спомагателни дейности" - с 5.3%, и "Финансови и застрахователни дейности" - с 4.2%.

През първото тримесечие на 2023 г. средната месечна работна заплата нараства със 17.3% спрямо първото тримесечие на 2022 г., като най-голямо e увеличението в икономическите дейности "Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива" - с 26.9%, "Транспорт, складиране и пощи" - с 25.2%, и "Селско, горско и рибно стопанство" - с 24.2%.

Икономическите дейности с най-високо средномесечно трудово възнаграждение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение през първото тримесечие на 2023 г. са:

  • "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения" - 4 578 лева;
  • "Финансови и застрахователни дейности" - 2 972 лева;
  • "Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива" - 2 847 лева.

Най-нископлатени са били наетите лица в икономическите дейности:

  • "Хотелиерство и ресторантьорство" - 1 098 лева;"Други дейности" - 1 228 лева;
  • "Селско, горско и рибно стопанство" - 1 365 лева.

Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата през първото тримесечие на 2023 г. в обществения сектор нараства с 16.5%, а в частния - със 17.5%.

Графика: НСИ

НСИ отбелязва, че данните са получени от тримесечното Наблюдение на наетите лица, отработеното време, средствата за работна заплата и други разходи за труд, което има за цел да изследва текущото състояние и динамика на основни аспекти на пазара на труда. Наблюдението е репрезентативно, като се използва стратифицирана случайна извадка от предприятия. Генералната съвкупност се стратифицира по следните критерии: териториален признак - 28 административни области, икономическа дейност по КИД - 2008, размер на предприятието според броя на наетите лица.