Индексът на промишленото производство през март 2023 г. се понижава с 1.2% в сравнение с февруари 2023 година*. Данните са предварителни и сезонно изгладени. През март 2023 г. е регистрирано намаление с 9.0% на календарно изгладения индекс на промишленото производство спрямо съответния месец на 2022 година, показват данните на НСИ.

На годишна база спад на промишленото производство, изчислен от календарно изгладените данни, е отчетен в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 39.3%, в добивната промишленост - с 14.3%, и в преработващата промишленост - с 0.9%.

Съществен спад в преработващата промишленост спрямо съответния месец на предходната година се наблюдава при: производството на мебели - с 25.2%, производството на дървен материал и изделия от него, без мебели - с 24.7%, производството на текстил и изделия от текстил, без облекло - с 24.2%, производството на химични продукти - с 18.3%.

Ръст е регистриран при: производството на превозни средства, без автомобили - с 48.5%, производството на метални изделия, без машини и оборудване - с 43.3%, производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти - с 10.9%, производството на напитки - с 9.7%, обработката на кожи; производството на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм - с 9.5%.

На месечна база през март 2023 г. спад спрямо февруари е отчетен при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 11.8%, а увеличение в добивната промишленост - с 2.8%, и в преработващата промишленост - с 1.5%.

По-значителен ръст в преработващата промишленост се наблюдава при: обработката на кожи; производството на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм - с 19.3%, производството на превозни средства, без автомобили - с 12.5%, производството на метални изделия, без машини и оборудване - с 9.1%, производството на напитки - с 8.2%, производството на автомобили, ремаркета и полуремаркета - със 7.6%.

Спад е регистриран при: производството на тютюневи изделия - с 18.6%, производството налекарствени вещества и продукти - с 10.3%, ремонта и инсталирането на машини и оборудване - с 6.3%.

Търговия

През март 2023 г. се наблюдава намаление на оборота с 0.6% спрямо предходния месец по съпоставими цени в раздел "Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети". Данните са предварителни и сезонно изгладени.

Намаление е отчетено в търговията на дребно с нехранителни стоки, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали (с 1.6%) и търговията на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия (с 0.5%). Увеличение се наблюдава в търговията на дребно с автомобилни горива и смазочни материали (с 2.2%).

Оборотът в търговията на дребно нараства с 1.1% спрямо същия месец на 2022 г. въз основа на календарно изгладени данни.

Наблюдава се нарастване на оборота при търговията на дребно с автомобилни горива и смазочни материали (с 12.3%) и търговията на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия (с 1.7%), докато в търговията на дребно с нехранителни стоки, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали е отчетено намаление (с 1.8%).

Строителство

Индексът на продукцията в сектор "Строителство" се повишава с 0.8% през март 2023 г. в сравнение с предходния месец. Увеличение с 1.0% е отчетено при сградното строителство, а при продукцията от гражданското/инженерното строителство - с 0.5%.

Спрямо март 2022 г. строителната продукция се увеличава с 0.3%. При сградното строителство е регистрирано нарастване - с 2.4%, докато при гражданското/инженерното строителство се наблюдава намаление - с 2.5%.

*Месечните индекси на производството измерват измененията в произведената продукция на промишлените предприятия. Тази информация е подходяща за проследяване на текущото икономическо развитие и за краткосрочни прогнози, отбелязва НСИ. Индексите не измерват действителното равнище на производството, а оценяват средното изменение на производството между два времеви периода. За оценката на индексите се извършва представително наблюдение на предприятията от промишлеността, като извадката обхваща предприятия, чийто годишен оборот надхвърля 97% от оборота на цялата промишленост.