По предварителни данни произведеният брутен вътрешен продукт (БВП) през първото тримесечие на 2018 г. възлиза на 21 479 млн. лв. по текущи цени съобщава Националният статистически институт.

На човек от населението се падат 3048 лв. от стойностния обем на показателя. Сезонно изгладените данни показват растеж от 3.6 на сто на БВП през първото тримесечие на 2018 г. в сравнение със съответното тримесечие на предходната година и 0.9 на сто спрямо четвъртото тримесечие на 2017 година.

За индивидуално потребление на населението през първото тримесечие на 2018 г. са изразходвани 77.2 на сто от произведения БВП, отчита НСИ.

През първото тримесечие на 2018 г. общият брой на заетите лица на възраст 15 и повече навършени години е 3099.3 хил., от които 1655.8 хил. са мъже и 1443.6 хил. - жени. Относителният дял на заетите лица от населението на възраст 15 и повече навършени години е 51.5 на сто, като в сравнение със същото тримесечие на 2017 г. се увеличава с 1.5 процентни пункта.

През първото тримесечие на 2018 г. броят на безработните лица е 188.7 хил., от които 111.7 хил. (59.2 на сто) са мъже и 77.1 хил. (40.8 на сто) - жени. Коефициентът на безработица е 5.7 на сто и в сравнение с първото тримесечие на 2017 г. намалява с 1.2 процентни пункта.