През 2022 г. годишната инфлация в ЕС достигна най-високото ниво, измервано някога  - 9,2%. В сравнение с 2021 г., когато показателят достигна 2,9%, инфлацията за м.г. се е увеличила повече от три пъти.

Средногодишното изменение на хармонизирания индекс на потребителските цени (ХИПЦ) в ЕС за периода 2013-2022 г. е 2,1%.

Като сравнение, с няколко от най-големите световни икономики, инфлацията в Япония като цяло е по-ниска от тази в ЕС, докато най-общо е по-висока в Съединените щати и Китай, с изключение на последните години. Между 2013 г. и 2022 г. потребителските цени са се повишили средногодишно с 0,8% в Япония, 2,3% в САЩ и 1,9% в Китай.

В сравнение с 2021 г., годишната инфлация също се увеличи в тези три икономики: Съединените щати достигнаха 8,7% (малко под тази в ЕС), в Япония - 2,5%, докато Китай беше най-ниската от четирите икономики - 2,0%.

Средногодишна инфлация за 2013 - 2022 г. : ЕС, САЩ, Япония и Китай

Графика: Евростат

В България НСИ отчете средногодишна инфлация по ХИПЦ за периода януари - декември 2022 г. спрямо същия период на предходната година от 13.0%. За сравнение средногодишната инфлация за периода януари - декември 2021 г. спрямо същия период на 2020 г. е 2.8% (по ХИПЦ). Както се вижда увеличението е почти пет пъти.

Ако добавим базовата година по сметките на Евростат - 2013-а, то средногодишната инфлация за с.г. по ХИПЦ у нас е била 0.4%.

Да отбележим, че ХИПЦ е сравнима мярка на инфлацията на държавите от ЕС. Той е един от критериите за ценовата стабилност и за присъединяването на България към еврозоната. ХИПЦ, както и Индекса на потребителските цени (ИПЦ), по който мери НСИ в Бълагрия, измерва общото относително изменение в равнището на цените на стоките и услугите. Двата индекса се изчисляват от една и съща кошница от стоки и услуги и от едни и същи цени, но се различават по използваните тегла. ХИПЦ се изчислява с тегла, представляващи относителните дялове по групи стоки на индивидуалното и колективното потребление на всички домакинства (включително институционалните и чуждестранните) на икономическата територия на страната. 

Харминизиран индекс на потребителските цени по основни позиции: средногодишна инфлация за 2022 г. в ЕС

Графика: Евростат

Най-голямо е увеличението през 2022 г. на жилищата и жилищните разходи

Разглеждайки последните годишни тенденции в ЕС, сред 12-те основни позиции, потребителските цени за жилища, вода, електричество, газ и други горива регистрират най-висок ръст през 2022 г., средно с 18,0%. Следва транспортът със среден ръст от 12,1%, докато храните и безалкохолните напитки са поскъпнали средно с 11,9%.

Цените по другите главни позиции се повишиха през 2022 г. с между 2,0% и 8,1%, с изключение на комуникациите, където паднаха незначително с 0,1%.