Фонд на фондовете (ФнФ) започна процедура за избор на финансови посредници за управлението на финансов инструмент "Фонд Предприемачество", финансиран със средства по Програма "Конкурентоспособност и иновации в предприятията" 2021-2027 (ПКИП), съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие.

"Фонд Предприемачество" изисква комбинация от публични средства и частно финансиране. Предоставеният публичен ресурс е в общ размер от 100 млн. евро, като се очаква посредством привлеченото допълнително съфинансиране от частни инвеститори общата сума да достигне близо 126 млн. евро.

След проведените пазарни консултации и предвид препоръките на участниците в тях, инструментът е структуриран като три инвестиционни фонда:

Фонд "Ранен етап": с публичен ресурс от 30 млн. евро, насочен към осигуряване подкрепа на стартиращи предприятия, основно за доказване на ниво концепция, етап ускоряване и ранен етап на развитие; индивидуалните инвестиции могат да бъдат в размер до 1 млн. евро.

Фонд "Рисков капитал" е с размер на публичните средства от 30 млн. евро, насоченост на инвестициите към компании, които са развили своят продукт или услуга и целят стартиране на масово производство и/или дистрибутиране до целеви пазари, както и предприятия с бърз растеж. Максимално допустимият размер на индивидуалните инвестиции, включително последващи инвестиции не следва да надвишава 3 млн. Евро.

Фонд "Растеж" е с размер на публичния ресурс от 40 млн. евро, за инвестиции в предприятия в етап на растеж, които са достигнали относително зряла фаза от своето развитие, както и предприятия с бърз растеж, с максимален размер на индивидуалните инвестиции от 4 млн. евро.

Срокът на трите фонда ще е с период от 10 години, с възможност за удължаване до две години. При избора на фонд мениджъри основни изисквания ще са опитът в дялови инвестиции и работата при подкрепа към предприятия в различен етап на развитие.

С изпълнението на финансовия инструмент Фонд на фондовете цели насърчаване на предприемачеството, създаването на нови и развитие на съществуващи предприятия, приемственост със съществуващите на пазара фондове за дялови и квази-дялови инвестиции с ресурс по ОПИК 2014-2020, както и затвърждаване на постигнатите резултати по подобрен достъп до финансиране на компании във всички етапи на развитие и от различни сектори.

Кандидатите могат да подават оферти в срок до 20.02.2024 г.

Обявлението за обществената поръчка ще бъде публикувано на 15.12.2023 г. в Официален вестник на Европейския съюз. Тогава ще бъдат видими процедурата за участие, както и съответните документи ТУК >>