Европейската комисия представи днес мерките, които предлага в защита на икономиката в условията на епидемия от болестта COVID-19, предаде БТА.

Болестта създава сериозна заплаха за здравеопазването, гражданите, икономиките със заразени във всички държави от ЕС, се посочва в съобщение на комисията. Това е и голямо икономическо сътресение за ЕС, затова комисията предлага незабавен отговор за смекчаване на социално-икономическото въздействие.

Комисията ще използва всички средства, с които разполага, за да смекчи последиците от пандемията:

  • осигуряване на необходимите доставки на здравни изделия;
  • подкрепа за гражданите, така че доходите и работните места да не бъдат прекалено засегнати;
  • подкрепа за фирмите и осигуряване на ликвидност за финансовия сектор;
  • възможност държавите в ЕС да действат решително и съгласувано, като използват цялата гъвкавост на правилата за държавна помощ и на Пакта за стабилност и растеж.

Гъвкавост при държавната помощ

Основният фискален отговор на COVID-19 ще дойде от националните бюджети на държавите в ЕС. Правилата на ЕС за държавната помощ дават възможност на страните да предприемат бързи и ефективни действия в подкрепа на гражданите и дружествата, изправени пред икономически трудности заради епидемията.

Държавите могат да разработят съответните мерки за подкрепа в съответствие със съществуващите правила на ЕС.

Те могат да решат да осигурят мерки като субсидии за заплати, спиране на плащанията на корпоративните данъци, ДДС или вноските за социалното облагане. Държавите могат да предоставят финансова подкрепа пряко на потребителите, например за отказани услуги или билети, чиято стойност не се възстановява от съответните дружества.

Правилата на ЕС за държавна помощ позволяват на страните да помагат на дружествата да се справят с недостига на ликвидност при нужда от спешна помощ за оздравяване. Договорът за ЕС дава възможност на държавите да обезщетят вредите, пряко причинени от извънредни събития, включително мерки в области като въздухоплаването и туризма, отбелязва ЕК.

Засега въздействието от огнището на епидемията в Италия позволява използването на този текст от договора. Това дава възможност на ЕК да одобри допълнителни национални мерки срещу сериозните смущения в италианската икономика.

Комисията изразява готовност да използва тези възможности и за други държави от ЕС. ЕК е готова да работи с всички страни, за да се вземат навременни национални мерки срещу разрастването на епидемията.

Гъвкавост на европейската фискална рамка

Комисията ще предложи на Съвета на ЕС да приложи пълната гъвкавост на фискалните правила, така че да се приложат мерките за овладяване на епидемията. Според ЕК епидемията е "извънредно събитие извън правителствен контрол". Това позволява да се покрият извънредни разходи за овладяване на епидемията, включително за подпомагане за фирми и работници.

ЕК ще препоръча промени във фискалните усилия на държавите в ЕС при отрицателен икономически растеж или голям спад в икономическата дейност. Комисията е готова да предложи на Съвета на ЕС да задейства клауза за временно освобождаване от правилата за подкрепа на фискалната политика. Тази клауза може да спре фискалната корекция, препоръчана от Съвета на ЕС в случай на сериозен икономически спад в еврозоната или в останалата част от ЕС.

Осигуряване на солидарност на единния пазар

ЕС трябва да действа единно, за да осигури производство, складови наличности и рационално използване на защитното оборудване и лекарствата, без едностранни мерки срещу свободното движение на стоки от първа необходимост в здравеопазването.

Комисията предприема всички необходими стъпки за тази цел, включително чрез предоставяне на насоки за държавите как да въведат средства за надзор, за да бъдат доставките сигурни. Избухването на епидемията оказва значително влияние върху европейските транспортни системи. Комисията работи с държавите, за да осигури притока на стоки от първа необходимост през сухопътните граници.

Международното и европейското въздухоплаване е особено засегнато. Затова днес ЕК предлага целенасочено законодателство за временно облекчаване на авиокомпаниите от правилото за слотовете.

Използване на бюджета на ЕС

За да осигури незабавно облекчение на най-засегнатите малки и средни дружества, бюджетът на ЕС ще използва съществуващите възможности за подкрепа с ликвидност. През следващите седмици 1 милиард евро ще бъдат пренасочени от бюджета на ЕС като гаранция за Европейския инвестиционен фонд за насърчаване на банките да предоставят ликвидност на тези дружества. Това ще помогне на поне 100 000 европейски дружества с около осем милиарда евро финансиране. ЕК предлага да бъдат предоставени "кредитни ваканции" на засегнатите от епидемията длъжници.

Облекчаване на въздействието върху заетостта

За да бъдат защитени работните места, ЕК е готова да подкрепи държавите в осигуряването на схеми за временна заетост и на програми за повишаване на квалификацията и за преквалификация. Комисията ще ускори подготовката на законодателни промени за европейска схема за презастраховане при безработица.

Европейският фонд за приспособяване към глобализацията също може да бъде използван в помощ на освободени работници и самонаети, като за тази година са на разположение до 179 милиона евро.

Фонд за борба с COVID-19

Комисията предлага да насочи 37 милиарда евро от политиката на сближаване за борба с епидемията. ЕК предлага тази година да се откаже от задължението си да поиска от държавите да възстановят неизползваното предварително финансиране от структурните фондове - около 8 милиарда евро от бюджета на ЕС. Предвижда се държавите да получат достъп до 40 милиарда евро, предвидени по политиката за сближаване до края на тази година. Комисията призовава евродепутатите и министрите от ЕС да одобрят това предложение в следващите две седмици.

ЕК предлага Фонд "Солидарност" да бъде включен в овладяването на епидемията, като бъдат осигурени 800 милиона евро. Европейският фонд за приспособяване към глобализацията разполага с до 175 милиона евро в подкрепа на самонаети и на съкратени работници, отбелязва комисията.