С новите изменения в Закона за енергийната ефективност (ЗЕЕ) се въвеждат нови политики и изисквания в областта на жилищното строителство, транспорта, енергийното обследване, уредите за измерване на топлинната енергия и системите за охлаждане, за горивата на бензиностанциите, а също така и по отношение на задължените лица. Това означава, че енергийната ефективност ще присъства във всички сектори.

Парламентът вече прие на първо четене предложенията за изменение и допълнение на ЗЕЕ, бързайки, тъй като страната ни е изправена пред наказателна процедура. Естествено, между първо и второ четене, както е и обичайната практика се очаква и лобиране на отделни браншове за намаляване на праговете в един или друг сектор.

За постигане на високо енергийно ефективен и декарбонизиран сграден фонд в законопроекта е регламентирано разработването на Дългосрочна национална стратегия за подпомагане обновяването на националния фонд от жилищни и нежилищни сгради с хоризонт на изпълнение 2050 г. Такъв документ вече беше приет от правителството. Стратегията предвижда мерки за строителство на нови сгради и трансформиране на съществуващи сгради в сгради с близко до нулево потребление на енергия, подобряване на енергийните характеристики на жилищните и нежилищните сгради и насърчаване въвеждането на интелигентни технологии в сградния сектор. В частност се предвижда обновяване на 60% от жилищния фонд и 17% от нежилищния фонд на страната до 2050 г. Очаква се това да доведе до 7329 GWh спестена енергия годишно.

Като основна финансова схема в подкрепа на българската стратегия за дългосрочно обновяване, е предвидено създаването на единен Фонд за декарбонизация за България (Фондът). Предложението е той да разполага със средства преди всичко от европейските фондовете за кохезионна политика.

3е-news.net

"Организиран като консолидиран и ясно разпознаваем фонд, той ще включва голям кръг заинтересовани страни и успешно ще адресира необходимостта от финансиране за широка група бенефициенти, за да доведе до максимално постигане на целите, които ще бъдат заложени. Фондът ще работи на национално равнище и ще се управлява от независим управител (фонд мениджър)", пише в мотивите на вносителя на законопроекта Министерския съвет.

С новите допълнения и изменения на ЗЕЕ се регламентира определянето на националната цел за енергийна ефективност до 2030 г.

За подпомагане изпълнението на тази цел до 31 декември 2030 г. се въвежда нова схема за задължения за енергийни спестявания, както и алтернативни мерки, които да осигурят постигането на обща кумулативна цел за енергийни спестявания при крайното потребление на енергия за периода от 1 януари 2021 г. до 31 декември 2030 г.