Федерацията на синдикалните организации от горското стопанство и дървопреработващата промишленост (ФСОГСДП) към КНСБ настоява за възстановяване на ранга на националното горско ведомство - Държавната агенция по горите, подчинена пряко на зам. министър-председател, или създаване на Министерство на горите и горската промишленост.

В обръщение по повод на честването на Седмицата на гората и на професионалния празник на работещите в горите и горската промишленост, председателят на федерацията инж. Петър Абрашев отправя призив от името на синдикалната структура за създаване на условия за развитие на огромния потенциал на горските територии в полза на всички собственици. Обръщението е публикувано на страницата на КНСБ.

По думите на инж. Петър Абрашев това е свързано с развитието на зелената икономика, функционирането на единно, комплексно и многофункционално горско стопанство, привличане на инвестиции, разкриване на нови работни места и създаване на поминък в планинските и полупланинските райони, развитие на горскостопанската инфраструктура, активна и достойна предприемаческа дейност и по-големи приходи в държавния бюджет.

Според федерацията националният горски сектор, горската собственост и горското стопанство на България са в перманентна криза, трайно подценявани и безскрупулно експлоатирани. Експертите настояват за постигане на политически консенсус между изпълнителна власт /държава/, представители на синдикати, работодатели и НПО по отношение на бъдещото развитие на горското стопанство и горската промишленост в страната.

Федерацията настоява още за повишаване на мотивацията на работещите в държавния горски сектор - с контролни и стопански функции, чрез ограничаване на възможностите за безпринципно политическо и лобистко кадруване - създаване на система от обективни критерии за професионализъм и почтеност, прозрачност, публичност, конкурсно начало, равни възможности за развитие в кариерата, забрана за дискриминация, прилагане на мотивационни механизми за поощряване на професионалната кариера.

От днес започва честването на Седмицата на гората. Тази година тя е под мотото "Гората е здраве!".