Европейската комисия прие плана за действие на ЕС: "Към нулево замърсяване на въздуха, водата и почвата" — ключов елемент на Европейския зелен пакт и основна тема на тазгодишната Зелена седмица на ЕС, съобщиха от институцията. В него се определя интегрирана визия за 2050 г.: свят, в който замърсяването е намалено до нива, които вече не са вредни за човешкото здраве и естествените екосистеми, както и стъпките за постигане на това.

"Планът свързва всички съответни политики на ЕС за борба със замърсяването и предотвратяването му, като поставя специален акцент върху начините за използване на цифрови решения за справяне със замърсяването. Предвидени са прегледи на съответното законодателство на ЕС, за да се установят оставащите пропуски в законодателството на ЕС и къде е необходимо по-добро прилагане, за да се изпълнят тези правни задължения", разясниха от ЕК.

В плана за действие се определят ключови цели за 2030 г. за намаляване на замърсяването при източника в сравнение с настоящото положение. Сред тях са:

 • подобряване на качеството на въздуха с цел намаляване с 55 % на броя на случаите на преждевременна смърт, причинени от замърсяване на въздуха;
 • подобряване на качеството на водата чрез намаляване на отпадъците, пластмасовите отпадъци в морето (с 50 %) и пластмасовите микрочастици, отделяни в околната среда (с 30 %);
 • подобряване на качеството на почвите чрез намаляване с 50 % на загубите на хранителни вещества и на използването на химически пестициди;
 • намаляване с 25 % на екосистемите в ЕС, където замърсяването на въздуха застрашава биологичното разнообразие;
 • намаляване с 30 % на дела на хората, които имат хронични проблеми, причинени от шума от транспорта, и
 • значително намаляване на образуването на отпадъци и снижаване с 50 % на остатъчните битови отпадъци.

В плана са очертани редица водещи инициативи и действия, включително:

 • привеждане на стандартите за качество на въздуха в по-голямо съответствие с последните препоръки на Световната здравна организация,
 • преразглеждане на стандартите за качество на водите, включително в реките и моретата на ЕС,
 • намаляване на замърсяването на почвата и подобряване на възстановяването,
 • преглед на по-голямата част от законодателството на ЕС в областта на отпадъците с цел адаптирането му към принципите на чистата и кръгова икономика,
 • насърчаване на нулево замърсяване от производството и потреблението,
 • представяне на набор от показатели за екологосъобразността на регионите на ЕС с цел насърчаване на нулево замърсяване във всички региони,
 • намаляване на неравнопоставеността в здравеопазването, причинена от непропорционалния дял на вредните последици за здравето, които понастоящем се понасят от най-уязвимите;
 • намаляване на отпечатъка на външното замърсяване в ЕС чрез ограничаване на износа на продукти и отпадъци, които имат вредно, токсично въздействие в трети държави,
 • създаване на "живи лаборатории" за екологични цифрови решения и интелигентно нулево замърсяване,
 • консолидиране на центровете на ЕС за знания за нулево замърсяване и обединяване на заинтересованите страни в платформата на заинтересованите страни за нулево замърсяване,
 • по-строги мерки за прилагане на принципите на нулево замърсяване съвместно с органите по опазване на околната среда и други органи.

Изпълнителният заместник-председател за Европейския зелен пакт Франс Тимерманс заяви: Зеленият пакт има за цел изграждането на планета в добро здраве за всички. За да осигурим нетоксична околна среда за хората и планетата, трябва да действаме сега. Този план ще направлява нашата работа, за да постигнем тази цел. Вече въведените нови екологосъобразни технологии могат да помогнат да намалим замърсяването и да предложим нови възможности за бизнес. Усилията на Европа да изгради отново, но по-чиста, по-справедлива и по-устойчива икономика, също трябва да допринесат за постигането на амбицията за нулево замърсяване.

Заедно със Стратегията за устойчивост в областта на химикалите, приета миналата година, планът за действие е израз на амбицията на ЕС за нулево замърсяване за постигане на нетоксична околна среда.