Европейската комисия съобщи, че предлага промени в данъчното облагане на дружествата, за да бъде осигурена стабилност, ефикасност и справедливост, предаде БТА.

Предложенията са свързани със стремежа за икономическо възстановяване от пандемията и за осигуряване на достатъчно бюджетни приходи в следващите години. Целта е създаването на справедлива и устойчива бизнес среда, която може да насърчи растежа с по-голяма заетост в ЕС и да увеличи нашата отворена стратегическа самостоятелност. ЕК уточнява, че отчита обсъжданията на Г-20/ОИСР за данъчна реформа в световен мащаб.

До 2023 г. ЕК ще представи нов законопроект за данъчно облагане на дружествата, която да намали административната тежест, да премахне данъчните пречки и да създаде по-благоприятна за бизнеса среда на единния пазар. Предвиждат се единни правила за корпоративното данъчно облагане в ЕС, които ще осигурят по-справедливо разпределение на правата на данъчно облагане между държавите.

Очаква се намаляване на бюрокрацията и на разходите за привеждане в съответствие, свеждане до минимум на възможностите за избягване на данъци, подпомагане създаването на работни места и насърчаване на инвестициите в единния пазар. Така ще се замени внесеното предложение за обща консолидирана основа за облагане с корпоративен данък, което ще бъде оттеглено.

Комисията определя и данъчна програма за следващите две години с мерки за насърчаване на инвестициите в производството и предприемачеството, които осигуряват по-добра защита на националните приходи и подкрепят прехода към цифрова и природосъобразна икономика.

Мерките ще включват осигуряване на по-голяма прозрачност, като се предлага някои големи дружества, работещи в ЕС, да оповестяват своите ефективни данъчни ставки. Ще бъде преодоляна и злоупотребата с фиктивни дружества чрез нови мерки за борба с избягването на данъци. Предвижда се осигуряване на подкрепа за икономическото възстановяване с преодоляване на преференциалното данъчно облагане на дълга в настоящото корпоративно данъчно облагане, което се отнася до дълговото финансиране на дружествата по-благоприятно от дяловото финансиране. Предложението цели да насърчи дружествата да финансират своите дейности със собствен капитал, вместо да прибягват до дълг.

Комисията предлага промени и в националния подход към загубите. Препоръчва се държавите в ЕС да разрешат пренасянето на загуби за дружествата поне към предходната бюджетна година. Това ще бъде от полза за дружествата, които са били рентабилни през годините преди пандемията, като така те ще могат да възстановят загубите си през 2020 и 2021 г. от данъците, платени преди 2020 година, пояснява комисията.