Европейската комисия съобщи, че е приела решение за привеждането в действие на рамката за засилено наблюдение спрямо Гърция, за да подпомогне изпълнението на договорените реформи след успешното приключване на програмата за подкрепа на стабилността по линия на Европейския механизъм за стабилност (ЕМС). Това съобщи днес пресслужбата на ЕК.

На 20 август Гърция ще приключи своята програма за подкрепа на стабилността по ЕМС.

Днешното решение на ЕК улеснява процеса на нормализиране в Гърция, като укрепва постигнатия напредък. Въвеждането на наблюдението ще подпомогне завършването и непрекъснатостта на реформите, договорени по програмата, в съответствие с обещанията, дадени от гръцките власти. Това е от решаващо значение за спечелването на доверието на пазарите и за засилването на икономическото възстановяване на Гърция, особено непосредствено след приключването на програмата.

Решението беше прието в резултат на споразумението, постигнато на заседанието на Еврогрупата на 22 юни, на което бе потвърдено, че Гърция е изпълнила всички предишни действия в рамките на четвъртия и последен преглед, и бе взето решение за мерки по дълга, които ще позволят на страната да се изправи на крака без външна финансова помощ.

Като част от цялостното споразумение, постигнато на заседанието на Еврогрупата, гръцките власти обещаха да завършат изпълнението на ключови реформи, договорени в рамките на настоящата програма. Те поеха конкретни политически ангажименти за приключването на ключови структурни реформи и се съгласиха да бъде предприето наблюдение над тяхната икономика.

Ще бъдат наблюдавани икономическото, данъчно и финансово положение в Гърция. Това ще помогне на страната да може занапред да определя своите политически цели. Що се отнася до споразумението на Еврогрупата, тази политика следва да запази целите на ключовите реформи, предприети по програмата на ЕМС. Тя не предполага никакви нови елементи на реформа или ангажименти, и следователно слага ясен край на годините на програми за финансова помощ.

Съгласно тази рамка се предвижда извършването на преглед на всеки три месеца с цел ранно установяване на опасностите, което ще позволи да бъдат предприети мерки за ранно справяне с тези заплахи. На всеки три месеца ЕК ще представя доклади до Европейския парламент, гръцкия парламент и Икономическия и финансов комитет в конфигурацията му за еврозоната - Работна група за Еврогрупата, в съответствие с приложимия регламент.

Основание за привеждането в действие на мерките за дълга, зависещи от осъществяването на определена политика и договорени на заседанието на Еврогрупата от 22 юни, ще бъде изготвянето на положителни доклади по рамката за засилено наблюдение.

В днешното решение се предвижда ЕК да предприеме засилено наблюдение в сътрудничество с Европейската централна банка и, когато е целесъобразно, Международния валутен фонд. ЕМС също ще участва.

Същевременно, считано от приключването на своята програма за подкрепа на стабилността на 20 август, Гърция ще бъде напълно включена в европейския семестър за съгласуване на икономическите и социалните политики. Полезните взаимодействия между засиленото наблюдение и европейския семестър ще бъдат повишени максимално, за да се избегне създаването на ненужна тежест за администрацията и да се осигури съгласуваност.