Общият доход средно на човек от домакинство през първото тримесечие на 2022 г. е 2 006 лв. и нараства с 9,6 на сто спрямо същото тримесечие на 2021 година, а общият разход е 1 821 лв. и се увеличава с 13,3 на сто спрямо същото тримесечие на 2021 година, съобщи Националният статистически институт.

В структурата на общия доход с най-висок относителен дял е доходът от работна заплата (56,9 на сто), следван от доходите от пенсии (30,9 на сто) и от самостоятелна заетост (4,9 на сто). Спрямо първото тримесечие на 2021 г. относителният дял на дохода от работна заплата нараства с 1,7 процентни пункта. Делът на доходите от пенсии намалява с 0,4 процентни пункта, а на доходите от самостоятелна заетост - с 0,6 процентни пункта.

В структурата на общия разход с най-голям относителен дял са разходите за храна и безалкохолни напитки (29,5 на сто), следвани от разходите за жилище (18,8 на сто), данъци и социални осигуровки (13,6 на сто) и транспорт и съобщения (12,1 на сто).

Като абсолютни стойности през първото тримесечие на 2022 г. в сравнение със същото тримесечие на 2021 г. средно на лице от домакинство разходите по видове се променят, както следва: разходите за храна и безалкохолни напитки нарастват от 456 на 537 лв. (със 17,8 на сто), за алкохолни напитки и цигари се увеличават от 67 на 70 лв. (с 4 на сто), за жилище (вода, електроенергия, отопление, обзавеждане и поддържане на дома) се увеличават от 313 на 343 лв. (с 9,6 на сто), за данъци и социални осигуровки се увеличават от 218 на 247 лв. (с 13,3 на сто).