Отчетените приходи в бюджета на държавното обществено осигуряване (ДОО) към 31 октомври 2021 г., общият размер възлиза на 7,438 млрд. лв., съобщиха от Националния осигурителен институт (НОИ). 

Постъпилите приходи са с 362,9 млн. лв. (5,1%) повече спрямо плана към октомври и с 815,6 млн. лв. повече в сравнение с първите десет месеца на 2020 година.

Общо отчетените разходи възлизат на 13,243 млрд. лева. Разходите са с 864,0 млн. лв. (7,0%) повече спрямо плана към 31 октомври и с 1,955 млрд. лв. повече в сравнение с първите десет месеца на 2020 година.

В структурата на общите разходи най-голям дял заемат разходите за пенсии, които са в размер на 10,919 млрд. лв., 83,7% изпълнение на плана за годината и с 623,8 млн. лв. (6,1%) повече спрямо плана към 31 октомври.

Разходите за пенсии за първите десет месеца на годината са с 1,818 млрд. лв. или с 20% по-големи спрямо същия период на 2020 г., което се дължи на изплатените еднократни допълнителни суми от 50 лв. към пенсиите на всички пенсионери в периода януари-септември и 120 лв. за месец октомври, на по-високите минимални размери на пенсиите, както и на увеличения максимален размер на пенсиите от 1 януари 2021 година.

Следващата по значимост и големина група разходи в консолидирания бюджет на ДОО са разходите за изплащане на парични обезщетения и помощи по Кодекса за социално осигуряване. Към 31 октомври те са в размер на 1,656 млрд. лева. Отчетените разходи за първите десет месеца на годината са с 61,5 млн. лв. повече спрямо същия период на 2020 г.

Общият размер на отчетените трансфери (нето) по консолидирания бюджет на ДОО към месец октомври е 5,836 млрд. лева.

Учителски пенсионен фонд

Отчетените приходи в Учителския пенсионен фонд към 31 октомври са в размер на 74,4 млн. лв., което представлява 85,2 на сто. Постъпилите приходи са с 3,7 млн. лв. (5,2%) повече спрямо плана към същата дата и с 7 млн. лв. повече в сравнение със същия период на 2020 година.

Общо отчетените разходи на Учителския пенсионен фонд към 31 октомври са в размер на 43,6 млн. лева. Извършените разходи са с 4 млн. лв. (8,3%) по-малко спрямо плана към същата дата и с 5,2 млн. лв. повече в сравнение с първите десет месеца на 2020 г.

Фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите"

Отчетените приходи към 31 октомври са в размер на 2,8 млн. лв., което представлява 92,1% изпълнение на плана за годината. Постъпилите приходи са с 86,1 хил. лв. (3,0%) по-малко спрямо плана към 31 октомври и с 0,9 хил. лв. по-малко в сравнение със същия период на 2020 г.

Общо отчетените разходи са в размер на 3,3 млн. лв., което представлява 69,1% изпълнение на плана за годината. Извършените разходи са с 671,4 хил. лв. (17,0%) по-малко спрямо плана към 31 октомври и с 2,8 млн. лв. по-малко в сравнение със същия период на 2020 година.