Текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на 329.8 млн. евро при излишък от 529.5 млн. евро за август 2022 г. За януари - август 2023 г. текущата и капиталовата сметка е положителна и възлиза на 2124.6 млн. евро (2.2% от БВП) при отрицателно салдо от 175.9 млн. евро (0.2% от БВП) за януари - август 2022 г. Това се казва в анализа на БНБ, публикуван днес.

За август 2023 г. салдото по текущата сметка е положително и възлиза на 224.5 млн. евро при положително салдо от 520.1 млн. евро за август 2022 г. За януари - август 2023 г. текущата сметка е положителна и възлиза на 1315.5 млн. евро (1.4% от БВП) при положително салдо от 239.3 млн. евро (0.3% от БВП) за януари - август 2022 г.

Търговският баланс за август 2023 г. е отрицателен в размер на 759.6 млн. евро при дефицит от 131.9 млн. евро за август 2022 г. За януари - август 2023 г. търговският баланс е отрицателен в размер на 2298.5 млн. евро (2.4% от БВП) при дефицит от 2363 млн. евро (2.8% от БВП) за същия период на 2022 г.

Износът на стоки е 3118.2 млн. евро за август 2023 г., като намалява с 903.7 млн. евро (22.5%) в сравнение с този за август 2022 г. (4021.8 млн. евро). За януари - август 2023 г. износът е 28 658 млн. евро (30% от БВП), като намалява с 2920.1 млн. евро (9.2%) в сравнение с този за същия период на 2022 г. (31 578 млн. евро, 37.3% от БВП).

Износът за януари - август 2022 г. нараства на годишна база с 43.3%.

Вносът на стоки за август 2023 г. е 3877.8 млн. евро, като намалява с 275.9 млн. евро (6.6%) спрямо август 2022 г. (4153.7 млн. евро). За януари - август 2023 г. вносът е 30 956.5 млн. евро (32.4% от БВП), като се понижава с 2984.5 млн. евро (8.8%) спрямо същия период на 2022 г. (33 941 млн. евро, 40.1% от БВП). Вносът за януари - август 2022 г. нараства на годишна база с 45%. Салдото по услугите е положително в размер на 968.3 млн. евро при положително салдо от 891.3 млн. евро за август 2022 г. За януари - август 2023 г. салдото е положително в размер на 4552.6 млн. евро (4.8% от БВП) при положително салдо от 3577.1 млн. евро (4.2% от БВП) за януари - август 2022 г.

Салдото по статия Първичен доход (която включва доход, свързан с факторите на производството (работна сила, капитал или земя, данъци върху производството и вноса, и субсидии) е отрицателно в размер на 33.4 млн. евро при дефицит от 258 млн. евро за август 2022 г.3 За януари - август 2023 г. салдото е отрицателно в размер на 1777.4 млн. евро (1.9% от БВП) при отрицателно салдо от 1756.1 млн. евро (2.1% от БВП) за януари - август 2022 г.

Салдото по статия Вторичен доход (която отразява преразпределението на доход) е положително в размер на 49.3 млн. евро при положително салдо от 18.7 млн. евро за август 2022 г. За януари - август 2023 г. салдото е положително в размер на 838.8 млн. евро (0.9% от БВП) при положително салдо от 781.3 млн. евро (0.9% от БВП) за същия период на 2022 г.

Капиталовата сметка е положителна и възлиза на 105.3 млн. евро при положителна стойност от 9.3 млн. евро за август 2022 г. За януари - август 2023 г. капиталовата сметка е положителна в размер на 809.1 млн. евро (0.8% от БВП), при отрицателна стойност от 415.3 млн. евро (0.5% от БВП) за януари - август 2022 г.

Финансовата сметка за август 2023 г. е положителна в размер на 642.2 млн. евро при положителна стойност от 890 млн. евро за август 2022 г. За януари - август 2023 г. финансовата сметка е положителна - 1625.2 млн. евро (1.7% от БВП), при положителна стойност от 2511.1 млн. евро (3% от БВП) за същия период на 2022 г. 

Салдото по статия Преки инвестиции е отрицателно в размер на 176.7 млн. евро при отрицателно салдо от 78.8 млн. евро за август 2022 г. За януари - август 2023 г. салдото е отрицателно в размер на 1874.7 млн. евро (2% от БВП) при отрицателно салдо от 1278.7 млн. евро (1.5% от БВП) за същия период на 2022 г.

Преките инвестиции - активи нарастват с 42.1 млн. евро при увеличение със 134.6 млн. евро за август 2022 г. За януари - август 2023 г. те нарастват със 703.5 млн. евро (0.7% от БВП) при увеличение с 866.2 млн. евро (1% от БВП) за същия период на 2022 г.

Преките инвестиции - пасиви (входящите потоци на ПЧИ) нарастват с 218.8 млн. евро при ръст от 213.4 млн. евро за август 2022 г. За януари - август 2023 г. те нарастват с 2578.1 млн. евро (2.7% от БВП) при увеличение с 2144.9 млн. евро (2.5% от БВП) за януари - август 2022 г.

Салдото по статия Портфейлни инвестиции е положително в размер на 176.1 млн. евро при положителна стойност от 185.9 млн. евро за август 2022 г. За януари - август 2023 г. салдото е положително в размер на 1613.7 млн. евро (1.7% от БВП) при положително салдо от 1432.2 млн. евро (1.7% от БВП) за същия период на 2022 г.

Портфейлните инвестиции - активи за август 2023 г. нарастват със 107.5 млн. евро при ръст от 187.5 млн. евро за август 2022 г. За януари - август 2023 г. те нарастват с 2245.2 млн. евро (2.3% от БВП) при увеличение с 1111.6 млн. евро (1.3% от БВП) за същия период на 2022 г.

Портфейлните инвестиции - пасиви за август 2023 г. намаляват с 68.6 млн. евро при увеличение с 1.7 млн. евро за август 2022 г. За януари - август 2023 г. портфейлните инвестиции - пасиви нарастват с 631.5 млн. евро (0.7% от БВП) при намаление с 320.6 млн. евро (0.4% от БВП) за същия период на 2022 г.

БНБ отбелязва, че ПЧИ в страната (отчетени в съответствие с принципа на първоначалната посока на инвестицията) по предварителни данни нарастват със 171.5 млн. евро за август 2023 г., при повишение със 113.5 млн. евро за август 2022 г. За януари - август 2023 г. преките чуждестранни инвестиции в страната се повишават с 2228.3 млн. евро (при увеличение с 1666.5 млн. евро за януари - август 2022 г.).

Преките инвестиции в чужбина за август 2023 г. намаляват с 5.2 млн. евро, при ръст от 34.6 млн. евро за август 2022 г. За януари - август 2023 г. преките инвестиции в чужбина се повишават с 353.6 млн. евро (при увеличение с 387.8 млн. евро за януари - август 2022 г.).