До седмица се очакват крайните резултати от назначената с прокурорско постановление инспекция на Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ) на договорните отношения на Държавната консолидационна компания (ДКК) ЕАД с "Дунарит" ООД, "Малаз" ООД и "Кемира" ООД, в това число относимите плащания/цесии. Това каза в интервю за БТА директорът на АДФИ д-р Стефан Белчев.

Миналия септември стана известно, че ДКК е застрашена да изгуби 75 млн. лв. по търговски спор заради изчезнали оригинални документи. Става дума за договор по цесия, по който ДКК е страна в търговски спор и претендира за плащане в размер на 75 млн. лв. Историята започва още през 2014 г. и е свързана с фалита на КТБ. През 2018 г. ДКК купува от частната фирма "Малаз" вземане за 25 млн. лв. с идеята, че в крайна сметка ще получи от длъжника 75 млн. лв., писа тогава в. "Сега".

Длъжник е фирма "Кемира", чийто собственик бе Цветан Василев, и която бе основен акционер на оръжейния завод "Дунарит" преди покупката му от "Емко" на Емилиян Гебрев. "Кемира", която е в дело за несъстоятелност, обаче отказва да изплати дълга като оспорва автентичността на представените документи по договора за цесия.

Докладът от последната финансова инспекция на "Монтажи" ЕАД е изпратен на прокуратурата преди повече от година, напомни Белчев. В края на 2020 г. дружеството, което е в състава на ДКК, започна да възлага без търг и конкурс, с предоставени от холдинга пари, ремонти на язовири.

АДФИ организира днес кръгла маса на тема "Ефективна координация и комуникация между институциите, ангажирани със защитата на публичните финансови интереси", в която участваха ръководители и представители на ключови държавни институции, контролни органи и неправителствени организации.

За периода 1 април - 30 юни 2023 г. финансовите инспектори на АДФИ са приключили 122 финансови инспекции и проверки, съобщи директорът на Агенцията. Проверени са били 308 обществени поръчки (ОП) на обща стойност 319 383 890 лв. и 898 договора на обща стойност 76 488 023 лв.

По време на инспекциите са установени 499 нарушения и са съставени 279 акта за установяване на административно нарушение (АУАН). Най-често установяваните нарушения са на Закона за обществените поръчки, Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор, Закона за счетоводството, Закона за публичните финанси, както и на подзаконови нормативни актове, каза Стефан Белчев.

Констатирани са 31 непроведени или неоснователно проведени ОП на обща стойност 17 142 737 лв.

Установените нецелево разходвани средства са в размер на 1 406 129 лв., от които по време на инспекциите са възстановени в бюджета 778 765 лв., а за останалите, с оглед възстановяването им, са предприети действия по реда на Закона за държавната финансова инспекция (ЗДФИ). В хода на инспекциите са разкрити причинени вреди за 163 918 лв., като от тях са възстановени 36 133 лв.

Контролните органи на АДФИ са констатирали 20 броя "индикатора за измама" по смисъла на §1, т.9 от Допълнителните разпоредби на Закона за държавната финансова инспекция.

През отчетния период с най-висок дял (64 на сто) са финансовите инспекции в общини, следвани от други разпоредители с бюджет по държавния или общинския бюджет (10 на сто), търговски дружества с държавно или общинско участие в капитала (17 на сто), министерства (3 на сто) и други обекти (6 на сто).

Финансовата инспекция, съгласно Закона за държавната финансова инспекция, работи изключително по сигнали на физически лица, по постановления на Прокуратурата, както и с възлагане от министъра на финансите, писма от Сметната палта и Агенцията по обществените поръчки, припомни директорът на АДФИ и изтъкна, че Агенцията не може да се самосезира по изнесени публикации в медии. Ние работим само по случаи, които са ни подадени, това обяснява защо сега, а и в предишни години проверките на общините са близо 60 на сто от всички инспекции на Агенцията. Това не е тенденциозно, просто получаваме много сигнали за разходи и/или обществени поръчки, свързани с общинските бюджети, коментира директорът на АДФИ.

Стефан Белчев съобщи, че през есента се очаква да заработи специализиран софтуер, който се разработва от "Информационно обслужване" АД. С него ще се подобри организацията, работата и отчетността на финансовите инспекции. Стефан Белчев напомни, че акцент в предложените промени в Закона за ДФИ, които вече са в парламента, е дигитализацията на дейността и по-специално финалната фаза, касаеща докладването.