Укриването на доходи в чужбина скоро може да стане доста по-скъпо начинание. Това става ясно от приетите на първо четене от парламента промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК).

С проекта се предлага въвеждането на санкция за хората и фирмите, които не внесат или внесат в по-малък размер дължимия данък съгласно Закона за корпоративното подоходно облагане и Закона за данъците върху доходите на физическите лица. Глоби ще бъдат налагани, когато основанията за прилагане на облекчение съгласно спогодба за избягване на двойното данъчно облагане не са доказани.

"Разпоредбата има за цел да се гарантира внасянето на данъка при източника върху трансгранични плащания и ефективност на данъчния контрол в хипотезата на извършване на такива плащания", пише в мотивите към законопроекта.

Глобите

За подобни нарушения на физическите лица ще бъде наложена глоба, а на фирмите и на едноличните търговци -  имуществена санкция. Наказанието ще бъде в размер 5 на сто от размера на невнесения данък, но не повече от 15 000 лева. При повторно нарушение глобите ще се удвояват.