Над 70 млн. лева (70 148 373 лв.) по подмярка 21.1 "Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани" по ПРСР /2014-2020 г./ изплати ДФ "Земеделие", съобщиха от фонда.

Подпомагане са получили 29 781 земеделски стопани, кандидатствали по подмярката чрез схемите на директните плащания и държавните помощи.

Оторизираните средства са за извършени дейности в секторите "Растениевъдство" (за културите от приложение номер 1 от Наредба номер 2 от 5.08.2020 г.), "Животновъдство" (говеда, биволи, овце и кози) и "Пчеларство".

Подмярка COVID 1 е с бюджет 93,5 млн. лева и обхваща секторите - "Плодове и зеленчуци", "Маслодайна роза" "Винени лозя", "Декоративни растения", "Животновъдство" (говеда, биволи, овце и кози) и "Пчеларство". Средствата на останалите бенефициенти, които са кандидатствали чрез инвестиционните мерки на ПРСР /2014-2020 г./, ще бъдат изплатени след приключване на всички административни проверки, уточняват от ДФЗ.

Финансовата помощ се изплаща под формата на еднократна сума. Таванът на подпомагането за един земеделски стопанин по подмерките COVID 1 и COVID 2 е не повече от левовата равностойност на 7000 евро.

Плащанията за кандидатите по подмярка 21.2 "Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани - COVID 2" ще бъдат извършени след приключване на административните проверки на данните в заявленията.

Подмярка COVID 2 е с бюджет 5,5 млн. лева и обхваща всички останали направления в областта на растениевъдството и "Животновъдство" (свине и птици), се посочва в съобщението.