За 2024 г. общият лимит на капиталовите разходи по консолидираната фискална програма е 9 994 003 700 лв., определи парламентът при гласуването на текстове от държавния бюджет за следващата година.

Министърът на регионалното развитие сключва с кметовете на общините споразумения (със срок на изпълнение и въвеждане в експлоатация до 31 декември 2026 г.) за финансиране на проектиране, строителство, основен ремонт и реконструкция на нови и съществуващи улици, тротоари и съоръжения; нови и съществуващи общински пътища; водоснабдителни и канализационни системи, публична общинска собственост; сгради, публична общинска собственост, в които се предоставят обществени услуги; обекти на общинската спортна инфраструктура; благоустройствени строежи и дейности в населените места в т.ч. площадки, пешеходни и велоалеи, обществени паркинги.

Средствата за финансиране се предоставят от държавния бюджет. Недопустими за финансиране са разходи, за които има осигурени пари от Европейските структурни и инвестиционни фондове или чрез други европейски инструменти, както и със заемни средства.

Общата максимална стойност на разходите за 2024 г. по сключените споразумения със съответната община се определя в зависимост от категорията на общините, съгласно заповедта на министъра на регионалното развитие. За общини с категория 1 - до 50 млн. лв.; категория 2 - до 30 млн. лв, общините с категория 3 - до 15 млн. лв., категория 4 - до 10 млн. лв, а общините с категория 5 - до 6 млн. лв. За общините с население над 180 000 души по данни на НСИ към 31 декември 2022 г. общата максимална стойност на сключените споразумения може да бъде до 100 млн. лева.

Общините финансират за собствена сметка разходите за дейности, надвишаващи общите максимални стойности за категориите общини, записаха депутатите.

Неусвоените към 31 декември 2023 г. средства по бюджетите на общините от трансфера за други целеви разходи, постъпили по чл. 89 от Закона за държавния бюджет за 2021 г. и чл. 55 от държавния бюджет за 2022 г., се възстановяват в държавния бюджет не по-късно от 31 март 2024 г., гласува парламентът.