Текущата сметка на платежния баланс на страните от Европейския съюз през третото тримесечие на 2022 г. е била на дефицит от 90,2 милиарда евро (-2,3 на сто от брутния вътрешен продукт), като спрямо предходното второ тримесечие се е увеличил над два пъти. През тримесечието, приключващо в края на юни, дефицитът по текуща сметка е бил 40,3 милиарда евро (-1 на сто от БВП), а през третото тримесечие на 2021 г. отбелязва излишък от 74,3 милиарда евро (+2 на сто от БВП). Това показват най-новите сезонно изгладени данни на европейската статистическа агенция Евростат, публикувани днес.

Графика: Евростат

През третото в сравнение с второто тримесечие на 2022 г. дефицитът при търговията със стоки се е увеличил, съответно до -82,5 милиарда евро от -59,4 милиарда евро, а излишъкът при услугите е намалял до +19 милиарда евро от +39,8 милиарда евро.

Текущата сметка на платежния баланс в България през третото тримесечие на миналата година е била на излишък от 0,2 милиарда евро, намалявайки спрямо 1,1 милиарда евро излишък през второто тримесечие. Балансът в търговията с услуги на страната ни е бил на плюс 1,9 милиарда евро, разширявайки се от предишното второ тримесечие, когато беше 1,3 милиарда евро.

Дефицитът по сметката за първичен доход е наддал до -7 милиарда евро в сравнение с -0,6 милиарда евро през второто тримесечие. Същевременно дефицитът по сметката на вторичния доход е спаднал до -19,7 милиарда евро спрямо -20,1 милиарда евро през предходното тримесечие.

Излишъкът по капиталовата сметка на ЕС (+89,7 милиарда евро), отбелязан през второто тримесечие, се превърна в дефицит (-7 милиарда евро) през третото тримесечие.

Основни партньори

През третото тримесечие на миналата година ЕС е регистрирал излишъци при търговията си с Великобритания (+57,0 млрд. евро), Швейцария (+21,2 млрд. евро), Канада (+9,7 млрд. евро), различни офшорни финансови центрове (+7,4 млрд. евро), Хонконг (+6,2 млрд. евро), Бразилия (+4,9 млрд. евро) и Япония (+1,4 млрд. евро).

За същия период дефицит е регистриран при търговията с Китай (-69,8 млрд. евро), Русия (-24,4 млрд. евро), САЩ (-11,5 млрд. евро) и Индия (-3,4 млрд. евро).

Финансова сметка

Преките инвестиционни активи на ЕС са се увеличили през третото тримесечие на 2022 г. със 70,1 милиарда евро, а преките инвестиционни пасиви - със 75,4 милиарда евро. В резултат на това Съюзът е бил нетен получател на преки инвестиции от останалия свят на общо 5,3 милиарда евро. Портфейлните инвестиции отбелязват нетен приток от 213,5 милиарда евро, докато към останалите инвестиции нетният приход е 88,3 милиарда евро.

Текуща сметка на страните членки (включително потоци в рамките на ЕС)

Що се отнася до общите (в рамките на ЕС и извън него) салда по текущата сметка на страните членки на ЕС, наличните сезонно изгладени данни за юли-септември показват, че четиринадесет страни са регистрирали излишък, а тринадесет - дефицит.

Най-високите излишъци са наблюдавани в Германия (+19,0 млрд. евро), Дания (+16,1 млрд. евро), Нидерландия (+13,9 млрд. евро), Хърватия (+4,1 млрд. евро), както и в Испания и Швеция (по +3 млрд. евро). Противно на тях най-големи дефицити са отчетени във Франция (-20,4 млрд. евро), Италия (-9,1 млрд. евро), Румъния и Чехия (-8,6 млрд. евро за всяка) и Белгия (-7,4 млрд. евро).