Ресурсите от уран са достатъчни за дългосрочното и устойчиво използване на атомната енергия за производството на нисковъглеродна електроенергия, а и за други цели като производството на промишлена топлина и на водород. В същото време влиянието от продължаващата пандемия COVID-19 върху сектора и намаляването на добива на уран и на проучвателните дейности може да повлияят върху достъпните запаси. Своевременните вложения в иновационни методи за добив и преработка ще помогнат да се гарантира, че урановите ресурси ще бъдат доставяни на пазара тогава, когато са необходими. Това са част от основните изводи от последното 28-мо издание "Уран, ресурси, производство и проучване", известно съща така като "Червена книга" - важен глобален справочник, който се изготвя веднъж на две години съвместно от Агенцията за ядрена енергия към ОИСР (Nuclear Energy Agency - NEA) и МААЕ (Международната агенция за атомна енергия (International Atomic Energy Agency - IAEA).

3е-news.net

Червената книга от 2020 г. представлява обзор на фундаменталните показатели на урановия пазар, в значителна степен базирани на официална правителствена информация, а също така предлага и статистически преглед на световната уранова промишленост. Докладът предоставя анализи и информация от 45 страни производителки и консуматори на уран въз основа на официални данни и национални доклади. Освен че оценява търсенето и предлагането на уран през 2018 г., той включва прогнози до 2040 г.

Червената книга показва, че световните запаси на уран са се увеличили, но много скромно в сравнение с предишните години. Традиционните идентифицирани ресурси от уран в света към 1 януари 2019 г. са съставлявали 8 070 400 тона метален уран (tU).

Това представлява всички разумно осигурени уранови ресурси, които могат да бъдат извлечени по пазарни цени, вариращи от 40 до 260 долара за килограм уран (еквивалент на цена от 15 до 100 щатски долара за фунт U308). В сравнение с общото количество, посочено в изданието от 2018 г., обемът се е увеличил само с 1%. Малка част от тези общи ресурси е свързана с откриването на нови находища.

Попълването на урановата ресурсна база може да стане чрез все още неоткрити или неконвенционални ресурси като уран от фосфатни скали.