На база на предварителни данни и оценки се очаква бюджетното салдо по консолидираната фискална програма /КФП/ за 2019 г. да бъде отрицателно в размер на 1,1426 млрд. лв. (0,96 на сто от прогнозния БВП), съобщава пресцентърът на Министерството на финансите.

Съпоставено с разчетите към Закона за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет за 2019 г. се отчита номинално подобрение на бюджетното салдо с около 1,3 млрд. лева.

Отчетеният за годината дефицит се дължи на извършените еднократни разходи във връзка с реализирането на инвестиционния проект за придобиване на нов тип многофункционален боен самолет за българските военновъздушни сили. С разчетите към Актуализираната средносрочна бюджетна прогноза 2020-2023 е предвидено бюджетното салдо да бъде балансирано и да остане на това равнище през целия хоризонт на бюджетната прогноза, пише в съобщението.

Приходите, помощите и даренията по КФП за 2019 г. се очаква да бъдат в размер на 43 896,1 млн. лв., което е 100,1 на сто спрямо годишния разчет, като изпълнението на данъчните приходи е 102,1 на сто.

Съпоставени с 2018 г. приходите по КФП нарастват с 4245,2 млн. лв., като ръст се отчита както при данъчните и неданъчните приходи, така и при постъпленията в частта на помощите и даренията, където постъпват основно грантовете по програмите и фондовете на ЕС.

В частта на приходите по националния бюджет най-значително се увеличават постъпленията от данъци (с 3,0 млрд. лв.), като ръст се отчита при всички основни данъци и осигурителни вноски. Косвените данъци нарастват с близо 1,4 млрд. лева спрямо предходната година. Значителен ръст се отчита и при приходите от социални и здравноосигурителни вноски, корпоративните данъци и други.

Разходите по консолидираната фискална програма (вкл. вноската на България в бюджета на ЕС) за 2019 г. са в размер на 45 038,7 млн. лв., което е 97,3 на сто от годишния разчет. За сравнение разходите по КФП за 2018 г. бяха в размер на 39 515,7 млн. лева, посочват от финансовото министерство.

Вноската на България в бюджета на ЕС, изплатена към днешна дата от централния бюджет, възлиза на 1193,1 млн. лв.