Комисията по бюджет и финанси ще разгледа на първо четене промените в шест данъчни закона, които е необходимо да бъдат приети преди внасянето на бюджета за 2024 г. в парламента. Това става известно от дневния ред на заседанието на комисията, публикуван на интернет страницата на Народното събрание.

Правителството одобри законовите промени на 6 ноември. Министърът на финансите Асен Василев коментира тогава, че имаме един доста балансиран пакет от данъчни закони и припомни, че той е публикуван за обществено обсъждане още в края на септември, като редица организации са изпратили своите становища по законопроектите.

В законопроекта за промени в Закона за данък върху добавената стойност е предложено удължаване на срока на прилагане на намалена ставка на ДДС за ресторантьорски услуги, с което се предоставя възможност на бизнеса както да поддържа конкурентоспособността си, така и да запази работните места в сектора, пише в мотивите, посочени от правителствената пресслужба. С промените се предлага удължаване на срока за прилагане на нулева ставка на данъка за доставката на хляб и брашно, така че да се смекчи въздействието на високите цени на хляба върху домакинствата и най-уязвимите групи хора. Като мярка за изсветляване на "сивата" икономика е предложена възможност получателят по доставка да не заплаща стойността ѝ, когато доставчикът не издаде касова бележка. Предложени са разпоредби, според които няма да се извършва корекция на ползвания данъчен кредит при бракуване на стока. Това ще става, когато лицето е сметнало, че тя вече е неизползваема в обичайната му икономическа дейност и доброволно я е унищожило или я е продало с ДДС, а също така, ако стоката е била унищожена безвъзвратно.

В предложените промени в Закона за данъците върху доходите на физическите лица се създава уредба за въвеждането на нормативно признати разходи в размер на 10 процента при определянето на облагаемия доход от продажба или замяна на финансови активи и чуждестранна валута, както и изричното посочване на виртуалните валути като финансов актив. Целта е да се постигане по-голяма справедливост при определянето на облагаемия доход и на дължимия данък, което ще стимулира физическите лица, придобили доходи от продажба или замяна на финансови активи, в т.ч. виртуални валути, да ги декларират.

Промените предвиждат към определението "трудови правоотношения" да се причисляват и правоотношения, които по своя характер представляват наемане на работна сила, без да е сключен трудов договор. По този начин се очаква постигането на по-голяма данъчна прозрачност относно доходите, дължимите данъци и задължителните осигурителни вноски. Предлага се още всички предварително неопределени допълнителни парични плащания на заетите по трудово правоотношение да бъдат изрично включени към облагаемия доход от трудови правоотношения.

Въвежда се данъчно облекчение, чрез което физическите лица да могат да приспадат от общата си годишна данъчна основа 0,5 на сто от платения данък върху добавената стойност, но не повече от 100 лв. месечно, съгласно данните от фискални или системни бонове, регистрирани в Националната агенция за приходите. С проекта се предлага и въвеждане на алтернативен данък върху дейността по събиране на диворастящи гъби и плодове, с изключение на такива от лечебните растения. По този начин ще се постигне предотвратяване на възможностите за неплащане на данъци и осигурителни вноски, както и изсветляване на сектора.

Предвидено е и освобождаване от облагане на доходите на физическите лица от продажба или замяна на движимо имущество, предадено на лица, които имат право да извършват събиране, транспортиране, оползотворяване или обезвреждане на отпадъци в съответствие със Закона за управление на отпадъците. Увеличава се прагът на касовите разплащания на сделките с метални отпадъци от 100 на 1200 лв. на година на физическо лице.

В законопроекта за промени в Закона за корпоративното подоходно облагане се предвижда за многонационалните групи от предприятия и големите национални групи в ЕС, чиито печалби са обложени за съответния данъчен период с корпоративен данък с ефективна данъчна ставка под 15 на сто, да се въведе облагане с допълнителен данък или национален допълнителен данък до достигане на ефективна данъчна ставка от 15 на сто. Предлага се и въвеждане на нова схема за държавна помощ за земеделски стопани под формата на преотстъпване на данък. Тя ще се прилага за периода от 1 януари 2023 г. до 31 декември 2029 г., след получаване на окончателния номер на помощта в регистъра на държавните помощи на ЕК.

В промените в Закона за местните данъци и такси се предвижда освобождаване от данък върху недвижимите имоти на сгради, получили сертификати с клас на енергопотребление "А" и на тези, получили сертификати, удостоверяващи, че са постигнати техническите изисквания за "сграда с близко до нулево потребление на енергия". Размерът на данъка върху недвижимите имоти се планира да се диференцира по населени места, по зони в тях или по вид на имотите. Промените предвиждат уеднаквяване на максималния размер на оборота на данъчно задължените лица, осъществяващи патентна дейност, с прага за регистрация по Закона за данък върху добавената стойност от 100 000 лева. Предлага се въвеждане на облагане с патентен данък за юридическите лица, в случаите когато оперират като заведения за хранене и развлечения.

В одобрените от правителството законопроекти са и промените в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. С цел повишаване на прозрачността на разплащанията и ограничаване на сектора на "сивата" икономика, в Закона за ограничаване на плащанията в брой е заложено намаляване на прага на сумите, допустими за извършване на разплащания в брой от 10 000 на 5 000 лева.

Предлага се въвеждане на изискване работодателите от ресторантьорския бранш, които предлагат услуги в заведения, категоризирани с две, три, четири или пет звезди, да изплащат възнагражденията на работниците и служителите си задължително по банков път. Също така, в Закона за туризма за същия кръг лица са регламентирани изисквания да осигуряват задължително възможност клиентите на техните заведения да извършват плащания и чрез терминално устройство ПОС.

Предлага се въвеждането на финансов стимул за лицата, които подадат информация, съдържаща конкретни факти и обстоятелства, които не са били известни на органите по приходите и водят до установяване и събиране на допълнителни задължения за данъци, задължителни осигурителни вноски и лихвите върху тях. Предлага се размерът на възнаграждението за лицата да е 10 на сто от допълнителните приходи за бюджета, събрани поради разкритията. Предвижда се долен праг на сумата, събрана вследствие на подадената информация, като условие за действие на режима по изплащане на възнаграждението, и този праг е 100 000 лева.

В законопроекта за промени в Закона за акцизите и данъчните складове е предложено разширяване на обхвата на тютюневите изделия за целите на акцизното облагане. Въвежда се акциз върху нагреваеми изделия със съдържание, различно от тютюн, което е на базата на растения, билки или плодове, независимо дали са обработени с никотин.

В дневния ред на заседанието на бюджетната комисия е и разглеждане на промените в Закона за счетоводството, както и на законопроекта за промени в Закона за акцизите и данъчните складове, внесен от депутата Даниела Божинова и група народни представители.