През третото тримесечие на 2020 г. брутният вътрешен продукт (БВП) възлиза на 31,676 млрд. лв. по текущи цени. Преизчислен в евро, БВП е съответно 16,196 млрд., като на човек от населението се падат 2 338 евро. Сезонно изгладените данни показват спад от 5.2% на БВП през третото тримесечие на 2020 г. в сравнение със съответното тримесечие на предходната година и повишение от 4.3% спрямо второто тримесечие на 2020 година.

Трето тримесечие на 2020 година

По предварителни данни произведеният брутен вътрешен продукт през третото тримесечие на 2020 г. възлиза на 31,676 млрд. лв. по текущи цени. На човек от населението се падат 4 572 лв. от стойностния обем на показателя. При среден за тримесечието валутен курс от 1.6741764 лв. за 1 щатски долар БВП възлиза на 18,920 млрд. долара и съответно на 2 731 долара на човек от населението.

Създадената от отраслите на националната икономика брутна добавена стойност през третото тримесечие на 2020 г. възлиза на 27,288 млрд. лв. по текущи цени.

През третото тримесечие на 2020 г. относителният дял на аграрния сектор в добавената стойност на икономиката увеличава равнището си спрямо същото тримесечие на предходната година с 0.2 процентни пункта. Индустриалният сектор увеличава относителния си дял в добавената стойност на икономиката с 1.7 процентни пункта до 27.5%. Относителният дял на добавената стойност, реализирана от дейностите в най-големия сектор на икономиката - този на услугите, намалява до ниво от 66.0% при 67.9% през съответния период на предходната година.

За крайно потребление през третото тримесечие на 2020 г. се изразходват 76.7% от произведения БВП. Инвестициите формират 17% от произведения БВП. Външнотърговското салдо от стоки и услуги е положително.

Тримесечни изменения

Според сезонно изгладените данни през третото тримесечие на 2020 г. БВП нараства спрямо предходното тримесечие с 4.3 на сто. Брутната добавена стойност в икономиката нараства с 3.9 на сто.

По предварителни данни за третото тримесечие на 2020 г. крайното потребление нараства с 3.2%, а бруто капиталообразуването - с 12.9 процента. Износът на стоки и услуги повишава равнището си спрямо предходното тримесечие според сезонно изгладените данни с 2.0%, а вносът на стоки и услуги - с 20.8 на сто.

Годишни изменения

БВП намалява с 5.2% през третото тримесечие на 2020 г. в сравнение със същото тримесечие на предходната година според сезонно изгладените данни.

През третото тримесечие на 2020 г. спрямо същото тримесечие на предходната година брутната добавена стойност се понижава с 4.6 на сто.

Спадът на брутната добавена стойност се определя от регистрираното намаление при: Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство - 12.9%, Култура, спорт и развлечения; други дейности; дейности на домакинствата като работодатели; недиференцирани дейности на домакинствата по производство на стоки и услуги за собствено потребление; дейности на екстериториални организации и служби - 7.6%, Добивна промишленост; преработваща промишленост, производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива, доставяне на води, канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване - 7.1%, Операции с недвижими имоти - 5.9%, Селско, горско и рибно стопанство - 4.7 процента.

По отношение на компонентите на крайното използване влияние за регистрирания икономически спад има бруто капиталооблазуването - с понижение от 9.6%, и износът на стоки и услуги - с намаление от 20.8 на сто. Вносът на стоки и услуги намалява с 4.3% в сравнение с третото тримесечие на 2019 година.