През третото тримесечие на 2023 г. брутният вътрешен продукт (БВП) нараства с 1.7% спрямо третото тримесечие на предходната година и с 0.4% спрямо второто тримесечие на 2023 г. Това съобщи Националният статистически институт (НСИ) на базата сезонно изгладени данни по експресни оценки.

На годишна основа през третото тримесечие на 2023 г. брутната добавена стойност* нараства с 0.6%.

Крайното потребление при същото сравнение регистрира ръст от 6.1%, бруто образуването на основен капитал се увеличава с 9.4%. Износът на стоки и услуги намалява със 7.8%, а вносът на стоки и услуги намалява със 7.5%.

Графика: НСИ

На тримесечна база през третото тримесечие на 2023 г. брутната добавена стойност нараства с 0.1%. Според експресните оценки на БВП по елементи на крайното използване през третото тримесечие на 2023 г. причина за регистрирания икономически ръст спрямо предходното тримесечие е увеличението на бруто капиталообразуването на основен капитал със 7.8% и крайното потребление с 1.6%.

Според експресните оценки на НСИ за третото тримесечие на 2023 г. БВП в номинално изражение достига 47 732.8 млн. лева. Реализираната добавена стойност през отчетния период на 2023 г. е 41 640.4. млн. лева.

По елементи на крайното използване най-голям дял в БВП заема крайното потребление със 77.7%, което в стойностно изражение възлиза на 37 111.4 млн. лева. През третото тримесечие на 2023 г. бруто капиталообразуването е 8 680.5 млн. лв. и заема 18.2% относителен дял в БВП. Външнотърговското салдо е положително.

Като понятия Брутният вътрешен продукт (БВП) е измерител на количеството стоки и услуги, произведени на дадена територия за определен период от време, обикновено за месец, тримесечие или година.

Графика: НСИ

Брутната добавена стойност (БДС) е измерител на стойността на стоките и услугите, произведени на една територия за даден период от време, като представлява разликата между крайната стойност на произведената продукция и стойността на изразходваните за нейното производство стоки и услуги (наричани още междинно потребление).