През първото тримесечие на 2022 г. брутният вътрешен продукт (БВП) нараства с 4.5% спрямо съответното тримесечие на предходната година и с 1.0% спрямо четвърто тримесечие на 2021 г. според сезонно изгладените данни.

Експресните оценки на НСИ за първото тримесечие на 2022 г. показват, че БВП в номинално изражение достига 30 402.3 млн. лева. Реализираната добавена стойност през периода е 25 856.0 млн. лeвa. По елементи на крайното използване най-голям дял в БВП заема крайното потребление с 86.5%, което в стойностно изражение възлиза на 26 310.6 млн. лева. През отчетния период бруто капиталообразуването е 4 812.9 млн. лв. и заема 15.9% относителен дял в БВП. Външнотърговското салдо е отрицателно.

Графика: НСИ

Спрямо предходното тримесечие БВП по сезонно изгладени данни нараства с 1.0%, а брутната добавена стойност - с 0.8%. Причина за регистрирания икономически ръст НСИ вижда в увеличението на крайното потребление с 1.7%.

Наблюдава се леко забавяне на темпото на икономически растеж, доколкото през последното тримесечие на 2021 г. той е бил 1,4% на тримесечна база.

Таблица: НСИ

Какви са годишните изменения

През първото тримесечие на 2022 г. БВП по сезонно изгладени данни се увеличава с 4.5% спрямо същото тримесечие на предходната година. Брутната добавена стойност нараства с 4.5%. Крайното потребление регистрира ръст от 6.6%, докато бруто образуването на основен капитал намалява с 6.1%. Износът на стоки и услуги се увеличава с 11.8%, а вносът на стоки и услуги нараства с 13.6%.

НСИ уточнява, че експресните оценки за БВП се основават на предварителни, налични към момента, месечни и тримесечни данни (обект на последващи актуализации и ревизии), на експертни оценки и модели за поведението на компоненти в състава на БВП, за които към момента на изчисленията не е налична директна базисна информация.