През третото тримесечие на 2022 г. брутният вътрешен продукт (БВП) нараства с 3.3%, а брутната добавена стойност (БДС) с 3.1% в сравнение с третото тримесечие на 2021 г. Това съобщи НСИ, като уточни, че данните са предварителни и сезонно изгладени.

Растежът на брутната добавена стойност се определя от увеличението при следните икономически дейности: Промишленост - със 17.7% на годишна база, Професионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни дейности - с 1.4%, Държавно управление; образование; хуманно здравеопазване и социална работа - също с 1.4%, Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения - с 0.9%, Финансови и застрахователни дейности - с 0.8% и Операции с недвижими имоти - с 0.6%.

Спад на годишна база е регистриран в Строителството - с 13.4%, в Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство - с 0.7%, както и в Култура, спорт и други дейности - с 0.1%.

По отношение на компонентите на крайното използване влияние за регистрирания икономически ръст през третото тримесечие на 2022 г. има крайното потребление с увеличение от 4.1% на годишна база. Износът на стоки и услуги се увеличава с 11.1%, а вносът на стоки и услуги - с 9.3 % в сравнение с третото тримесечие на 2021 година.

Графика: НСИ

През третото тримесечие на 2022 г. БВП нараства с 0.6% спрямо предходното тримесечие. Брутната добавена стойност в икономиката нараства с 0.6% на тримесечна база. Сезонно изгладените данни за третото тримесечие на 2022 г. показват нарастване на крайното потребление с 1.0% спрямо предходното тримесечие. Износът на стоки и услуги увеличава равнището си с 0.5%, докато вносът на стоки и услуги намалява с 1.3%.

НСИ пояснява, че БВП по пазарни цени е крайният резултат от производствената дейност на резидентните производствени единици. Той може да се дефинира по три начина:

- БВП е сума от брутната добавена стойност, създадена в икономиката, плюс данъците минус субсидиите върху продуктите.

- БВП е сума от крайно използваните продукти и услуги от резидентните единици плюс износа на стоки и услуги минус вноса на стоки и услуги.

- БВП е сума от компенсацията на наетите лица, нетните данъци върху производството и вноса, брутния опериращ излишък и смесения доход.

Брутната добавена стойност е разликата между произведената брутна продукция и междинните производствени разходи.