За поредна година броят на дадените разрешения за работа на непълнолетни нараства спрямо предходната година, като за деветте месеца на 2019 г. надхвърля 8700, съобщават от пресцентъра на Главната инспекция по труда (ГИТ).

За сравнение, за същия период през миналата година са били 7720, като ръстът е повече от 12 на сто. Едва 159 са отказите - при 115 през 2018 г., което означава под 2 на сто от исканията.

Традиционно икономическите дейности, в които се наемат непълнолетни, са хотелиерство, ресторантьорство и търговия. Най-активно те работят през лятната ваканция.

За ученици, включени в дуална форма на обучение, са дадени повече от 600 разрешения за деветте месеца на тази година. Девет са случаите на отказ. Той се постановява, когато условията на труд на местата, определени за работа на учениците, не отговарят на законодателните изисквания за санитарно-хигиенните норми - превишени експозиции на шум, на прах, нормите за микроклимата и др., или застрашават физическото и психическото им здраве. В тези случаи работодателите се насочват да определят други работни места в съответствие със закона, и когато го направят, получават разрешение за тях.

Законодателството не прави разлика в изискванията за достъп до пазара на труда на непълнолетни, наемани в реалната икономика, и такива, наемани във връзка с дуалното обучение. С даването на разрешение се поема отговорност, че непълнолетните няма да работят, респективно да се обучават, във вредни условия. Поради това трябва да се прилагат Кодексът на труда и подзаконовите нормативни актове, касаещи закрилата на непълнолетните работници, еднакво за всички, ненавършили 18 години. Служителите на Агенцията обаче, съдействат с всички допустими от закона средства на работодателите и директорите на професионални гимназии, за да могат все повече ученици да се обучават в реална среда, допълват от ИА "ГИТ".

Единствено от работодателите зависи те да получат разрешение за наемане на непълнолетни, включително и в дуална форма на обучение, възможно най-бързо. Когато са представени всички необходими документи, служителите на дирекциите "Инспекция по труда" полагат усилие да се произнесат в рамките на три дни, въпреки че законовоустановеният срок е седем дни.

Документите, които се изискват от работодателя за работа на непълнолетни, са идентични с тези, които се изискват за всяко работно място. Разликата е, че когато са наети непълнолетни, документите се предоставят предварително, а когато хората са пълнолетни - при проверка.

От страна на Инспекцията по труда работодателите са максимално облекчени при администрирането на процедурата за наемане на непълнолетни, като е създадена възможност подаването на исканията, както и получаването на разрешението или отказа, да бъде по електронен път.