"Булгартрансгаз" ЕАД открива публична консултация на проекта на десетгодишен план за развитие на мрежите на дружеството, който обхваща периода 2020 - 2029 г. Това се съобщава на страницата на "Булгартрансгаз".

Планът представя дейностите на "Булгартрансгаз" ЕАД, предвидени за изпълнение в следващите десет години, с които да се гарантира сигурността на газовите доставки, готовността на газопреносната система да посрещне очакваните бъдещи равнища на търсене и предлагане на природен газ в страната и региона, както и постигането на диверсификация на източниците и маршрутите за доставка на природен газ. Представена е и информация относно бъдещите инвестиции на Дружеството, необходими за осигуряване на надеждното изпълнение на Лицензионните дейности по пренос и съхранение, както и за реализиране на поетите ангажименти за модернизация и развитите на газопреносната мрежа, уточняват от дружеството.

"Булгартрансгаз" очакват становищата, предложенията и коментарите да бъдат предоставени до 3 април, включително, се посочва в съобщението.

След провеждане на публичната консултация, десетгодишен план за развитие на мрежите на "Булгартрансгаз" ЕАД за периода 2020 -2029 г. ще бъде внесен за утвърждаване от Комисията за енергийно и водно Регулиране в законоустановения срок, допълват от дружеството.

Според документа, който е публикуван на страницата на "Булгартрансгаз", потреблението на природен газ в България през 2019 г. е 30 465 GWh, което бележи спад от 3,79 на сто спрямо потреблението през 2018 г. (31 663 GWh). По данни от Общия енергиен баланс на НСИ за 2018 г., природният газ има дял от 13.8 процента в първичното енергийно потребление и 14.7 процента в крайното потребление на горива и енергия. Делът на природния газ в енергийния баланс на страната продължава да е по-нисък в сравнение със средните стойности за страните от ЕС, но има потенциал за значителен и устойчив ръст, предвид развиващата се газификация и ролята на природния газ като преходно гориво към нисковъглеродна икономика.

В България няма открити значими находища на природен газ. Потреблението в страната се осигурява в най-голяма степен чрез внос и с добив на ограничени количества природен газ от находища "Галата" и ГИС "Долни Дъбник". "Булгартрансгаз" ЕАД активно се стреми към създаване на условия за подобряване сигурността на доставките и диверсификацията на източниците и маршрутите на доставка на природен газ. До 2019 г.вносът се осъществява основно по маршрута Русия-Украйна-Молдова-Румъния през IP Негру Вода 1/Кардам и IP Негру Вода 2,3/Кардам. След въвеждането в експлоатация на 11 км нов газопровод от българо-турската граница до КС "Странджа" и новата газоизмервателна станция "Странджа", е осигурен капацитет за внос на 577.1 GWh/d през нова точка на междусистемно свързване IP Странджа.

Считано от 1 януари 2020 г., след модернизация и рехабилитация на мрежите и актуализиране на IA между "Булгартрансгаз" ЕАД и DESFA S.A., в IP Кулата/Сидирокастро капацитетът за пренос в посока от Гърция към България е повишен до 64.7 GWh/d твърд капацитет и 6.3 GWh/d прекъсваем капацитет.

Интерконекторът България-Румъния (IBR) е въведен в експлоатация в края на 2016 г. След модернизация на румънската мрежа и актуализиране на IA, считано от 01.11.2019 г., капацитетът на IP Русе/Гюргево в посока от България към Румъния, e повишен до 26.4 GWh/d, а от Румъния към България - до 26.8 GWh/d.

В рамките на инициативата CESEC беше подписан Меморандум между операторите на газопреносни системи на Гърция, България, Румъния, Украйна и Молдова, за изпълнение на концепцията за реверсиране на Трансбалканския газопровод. Тя включва предлагане на капацитетни продукти по Трансбалканския газопровод в реверсивна посока,които са предложени за резервиране от 01.01.2020 г. като стандартни краткосрочни продукти, а от 01.10.2020 г. - като годишни продукти.

Капацитетът на IP Негру Вода 1/Кардам за пренос на газ от България към Румъния e 168.9 GWh/d за периода 01.01-01.10.2020 г. и 121.4 GWh/d след 01.10.2020 г.

Това осигурява възможност за диверсификация на доставките на природен газ за страната и региона.

В различен стадий на реализация са редица проекти, водещи до повишаване на степента на либерализация и ликвидността и диверсификацията на националния газов пазар, като към момента страната разполага с пет входни точки.

Създаването на организиран пазар (борса) на природен газ е важна стъпка към либерализация на пазара на природен газ в България и в изпълнение на приоритетите заложени в Енергийната стратегия на България до 2020 г.

За осигуряване на необходимата пазарна среда "Булгартрансгаз" ЕАД учреди дъщерна компания "Газов Хъб Балкан" ЕАД, която е оператор на платформата за търговия с природен газ в България, се припомня в десетгодишния план.

Платформата на "Газов Хъб Балкан" ЕАД започна работа на 9 декември 2019 г. със сегмента на Програмата за освобождаване на газ от обществения доставчик "Булгаргаз" ЕАД. Програмата за освобождаване на газ се реализира с цел увеличаване на ликвидността и предоставяне на реален достъп до конкурентна среда за всички участници на пазара на природен газ в България. Реализацията на програмата ще допринесе за либерализацията на пазара в страната и региона.

През 2020 г. общественият доставчик ще предложи на платформата не по-малко от 2 220 GWh природен газ. Количествата постепенно ще се увеличават до достигане през 2024 г. на 11 099 GWh, посочват от "Булгартрансгаз".

На 2 януари 2020 г.започнаха и краткосрочният, и дългосрочният сегменти на платформата, на които се търгуват съответните стандартизирани продукти - годишен, месечен, седмичен, "ден напред" и "в рамките на деня".

Наличието на организиран пазар на природен газ подобрява условията за поддържане на конкурентна, прозрачна и недискриминационна търговия и постепенно отпадане на регулираната цена на природния газ. Създаването на борсов пазар на природен газ в България допринася за диверсификация на източниците на природен газ, пълна либерализация на пазара и реална конкуренция в сектора. За България и целия регион ще се повишат сигурността на доставките и възможностите за конкурентни цени, което ще подобри и конкурентоспособността на икономиката.

"Булгартрансгаз" ЕАД има сключени договори за достъп и пренос и/или съхранение на природен газ с над 70 компании, търговци на природен газ, пише още в 10-годишния план на дружеството.

В плана се съобщава, че се очаква в близките години броят на входните и изходните точки на газопреносната мрежа и капацитетите им да продължат да се увеличават. Това е резултат от развитието на проектите за междусистемни връзки с Гърция и Сърбия, реверсирането на съществуващи междусистемни връзки и реализацията на проекта за разширение на инфраструктурата между българо-турската и българо-сръбската граница. Те ще осигурят възможност за доставки на природен газ от различни източници, включително от терминалите за втечнен природен газ в съседни държави, което от своя страна ще допринесе за засилване на конкуренцията и ще окаже позитивен ефект върху потребителите на природен газ в страната и региона. Така ще се стимулира и търсенето на капацитет за съхранение на природен газ.

В страните от региона са налице обективни очаквания за развитие и ръст на консумацията на природен газ, добавят от "Булгартрансгаз".

България е в процес на диверсификация на източниците и маршрутите за доставка на природен газ. "Булгартрансгаз" ЕАД разполага с адекватна инфраструктура, способна да задоволи търсенето в страната по различни, независими един от друг, маршрути.

Благодарение на осигурените нови капацитети за пренос към България, през 2019 г. са реализирани доставки от алтернативни източници, в т.ч. втечнен природен газ от терминала в Ревитуса, Гърция.

Разширението на газопреносната инфраструктура на "Булгартрансгаз" ЕАД от българо-турската до българо-сръбската граница е ключов проект за пазарната интеграция и за гарантиране на доставките на природен газ за страната и за региона.

Приоритет е реализирането на проектите от газов хъб "Балкан", който има потенциала да свърже основните газови проекти в Югоизточна Европа, гарантирайки прозрачен и недискриминационен достъп на всички потенциални участници на пазара.

Ускорено се изгражда необходимата инфраструктура за концепцията Газов хъб "Балкан" - междусистемни връзки, разширение, рехабилитация и модернизация на съществуващата мрежа, разширяване на ПГХ "Чирен". Те осигуряват достъп до различни източници на природен газ, вкл. терминали за втечнен природен газ. От дружеството дават за пример бъдещия терминал за втечнен газ край Александруполис, с проектен годишен капацитет 6,1 млрд. куб. метра и капацитет за съхранение 170 хил. куб. метра.

Реализирането на планираните в страната и региона инфраструктурни проекти ще доведе до стабилна интеграция на газовия пазар, ще осигури свързаност с газовите хъбове в Централна и Източна Европа, както и ще улеснени достъпа до нови източници, считат от "Булгартрансгаз".

Ще бъдат създадени благоприятни условия за диверсификация и съответно намаляване на енергийната зависимост, което ще доведе и до увеличаване на обемите газ, търгувани на газовата борса.

В последните години България направи значителни инвестиции в рехабилитацията, модернизацията и повишаването на капацитета на съществуващата газова инфраструктура. Дейностите, свързани с развитието на газопреносната система, ще продължат и през периода на десетгодишния план.

Ключови за пазарната интеграция и осигуряването на възможност за пренос на допълнителни количества природен газ за и през България ще бъдат проектите, част от концепцията за Газов хъб "Балкан". Това е проектът за разширение на газопреносната инфраструктура от българо-турската до българо-сръбската граница. Другите ключови проекти са изграждането на междусистемните газови връзки с Гърция и Сърбия; разширението на ПГХ "Чирен", както и участието в терминала за втечнен природен газ край Александруполис.

Има и други проекти, които обаче са в ранен етап на развитие. Eastring-България e подпроект на проекта "Eastring", предвиждащ изграждане на транспортен коридор през териториите на Словакия, Унгария, Румъния и България, осигуряващ възможност за двупосочни доставки на природен газ от алтернативни източници. Има и проект за изграждане на междусистемна газова връзка между България и Северна Македония.

За гарантиране сигурността на доставките и стимулиране либерализацията на газовия пазар в България се планира проучване на възможностите за изграждане на ново газово хранилище.

Разчетите на "Булгартрансгаз" сочат, че общата годишна програма за инвестиции за 2020 г. е за 1 489 665 лв., за 2021 г. - 1 014 027 лв., за 2022 г. - 58 977 лв. (в хил.лв. Без ДДС).