Европейската комисия започна няколко наказателни процедури, други задвижи напред, трети пък стигат до съд. Това е равносметката от днешния ден, изпълнен със съобщения на Европейската комисия с адресат България (и не само).

ЕК ни дава на съд за морската стратегия

Европейската комисия съобщи, че предава България на Съда на ЕС заради неспазване на задължение по директивата за морските стратегии, съобщи БТА. По тази директива, целта на която е да се защити морската среда, нашата държава (всички държави в ЕС) да съобщи на ЕК до 15 октомври 2018 г. промените в първоначалните оценки за определяне на доброто състояние на околната среда. Комисията отбелязва, че тези правила преследват защитата на морското биологично разнообразие.

Комисията е поискала от България няколко пъти да спази посоченото задължение. Неспазването продължава, затова ЕК е решила да отнесе случая до Съда на ЕС, се пояснява в съобщението.

Предаването на съд е трети етап от наказателната процедура. На съда на ЕС се предава държава членка, когато (ако) са минали първите два етапа от наказателната процедура официално уведомително писмо и мотивирано становище: няма отговор от страната членка на мотивираното становище или пък отговорът е незадоволителен. Така Комисията иска от Съда да започне съдебно производство.

До сезиране на Съда се стига рядко, отбелязва ЕС. През последните няколко години повече от 85% от случаите бяха разрешени преди етапа на съдебното производство. Ако обаче една страна членка не изпълни задължението да оповести мерките за прилагане на дадена директива, на този етап - на етапа на предаване на съд, Комисията може да поиска от Съда на ЕС да наложи плащане на еднократно платима сума и/или имуществена санкция. Засега не се съобщава дали ЕК ще предприеме подобен ход.

На входа на Съда: Защо България не спазва задълженията си по "Натура 2000"

Европейската комисия днес настоятелно призова с мотивирано становище България да спазва задълженията си по правилата за опазване на природните местообитания и защитените видове, включени в мрежата "Натура 2000".

Държавите в ЕС трябва да определят обектите от зоната и да установят необходимите мерки, за да поддържат или възстановяват защитените видове и местообитания. Тези стъпки трябва да бъдат извършени за шест години от включването на обектите в списъците на ЕС, уточнява комисията.

България е определила само 22 от 229 обекта от значение за ЕС като защитени зони, за които е изтекъл шестгодишният срок, и не е успяла да определи подробни цели и мерки за тяхното опазване. Нашата страна разполага с три месеца за предприемане на мерки. В противен случай ЕК може да реши да отнесе въпроса до Съда на ЕС.

Да припомним, че мотивираното становище е вторият етап от една наказателна процедура. Най-напред се изпраща официално уведомително писмо, с което Комисията иска от правителството на съответната страна да предостави становището си по проблема с неспазването на правото в рамките на три месеца.

За да се стигне до изпращане на мотивирано становище, това означава, че: няма отговор от страната членка; има, но той е незадоволителен. Комисията посочва причините, поради които смята, че страната членка е нарушила правото на ЕС.

Защо нямаме програма за управление на радиоактивни отпадъци по европейските правила

Европейската комисия съобщи, че е решила да изпрати мотивирани становища до България, Дания, Гърция, Литва, Полша и Румъния затова, че не са приели национални програми за управление на радиоактивни отпадъци по европейските правила за отработеното гориво.

Радиоактивните отпадъци се трупат при производството на ток в ядрените централи или при използването на радиоактивни материали, свързани с енергетиката, за здравни, изследователски, промишлени и селскостопански цели. Това означава, че всички държави от ЕС създават такива отпадъци, пояснява комисията.

Европейските правила създават рамка за отговорно и безопасно управление на отработеното гориво, за да се осигури високо равнище на безопасност. Според тях държавите от ЕС трябва да изготвят и прилагат национални програми за управление на отработеното гориво и радиоактивните отпадъци, създадени на тяхна земя, от възникване до обезвреждане.

Държавите в ЕС бяха длъжни да въведат правилата до 23 август 2013 г. и да представят националните си програми до 23 август 2015 година. Посочените в днешното съобщение страни разполагат с три месеца за действие. В противен случай ЕК уточнява, че може да реши да отнесе въпроса до Съда на ЕС.

Наказателната процедура в областта на услугите и адвокатурата

Европейската комисия съобщи, че е решила да предприеме допълнителни стъпки в процедурата за нарушение срещу Белгия, България, Хърватия, Чехия, Германия, Гърция, Ирландия, Латвия, Малта и Полша за правилата за услугите и признаването на професионална квалификация.

Официални писма се изпращат до България и Белгия, както и мотивирани становища - до нашата страна, Хърватия, Малта и Полша, за нарушаване на правилата за услугите и законодателството за адвокатурата. Днешните решения последват проверка на комисията на националните законодателства, се посочва в съобщението.

Националното правителство разполага с три месеца или по-малко, за да изпълни изискванията.

Ядрената безопасност и защита от радиация

Европейската комисия съобщи, че е решила да изпрати официални писма до България и Латвия, и мотивирано становище до Финландия, с искане за пълно въвеждане на променените европейски правила за основните изисквания за ядрена безопасност и защита от радиация.

Държавите в ЕС бяха длъжни да въведат промените до 6 февруари 2018 г., но според ЕК трите страни не са изпълнили изцяло това задължение. Правилата определят основни изисквания за защита на хората, включително работниците и пациентите, от опасностите от излагане на йонизиращи лъчения. Те включват разпоредби за готовност и действия при извънредна обстановка.

Посочените държави имат три месеца, за да отговорят на комисията. В противен случай ЕК може да реши да продължи процедурата срещу България (и на втори етап с изпращане на мотивирано становище), и да предаде Финландия на Съда на ЕС, се посочва в съобщението.

Унифициране на счетоводна информация за повече прозрачност

Европейската комисия съобщи, че е изпратила официални уведомителни писма до Естония и България за неправилно прилагане на европейските правила за счетоводството, свързани с нефинансовото отчитане.

Правилата изискват някои големи дружества да разкриват нефинансова информация, за да се разберат по-добре развитието, резултатите, позицията и въздействието на дейността им. След оценка на съобщените мерки от двете държави, ЕК е заключила, че някои разпоредби не са правилно въведени в законодателството на двете държави.

Посочените страни не изискват изрично от дружествата да разкриват информация според европейските правила, например по въпросите на правата на човека, корупцията и подкупите, и управлението на риска и процедурите за надлежна проверка. Без задоволителен отговор от Естония и България в рамките на три месеца, ЕК може да продължи със следващата стъпка по процедурата, се посочва в съобщението.

Нека припомним: уведомителното писмо е първи етап на наказателната процедура, на койо се дава старт, след като т.нар. разрешаване на спорове на ранен етап не е дало резултат. С такова писмо Комисията иска от правителството на съответната страна да предостави становището си по проблема с неспазването на правото на ЕС в рамките на три месеца.

Защо БГ търговски регистър не е свързан с европейския

Европейската комисия съобщи, че е решила да изпрати официални уведомителни писма до България, Франция и Ирландия, за да свържат своите търговски регистри с регистъра на ЕС.

През юни 2017 г. ЕК откри европейския регистър за свързване на националните регистри. Със свързаните регистри се улеснява трансграничната търговия и се намаляват скъпите за регистрация на дружествата. Крайният срок за свързване беше 8 юни 2017 г., но три години след крайния срок България не е свързана; Ирландия все още изпробва връзката, а Франция е частично свързана, се уточнява в съобщението.

Отчита се, че това води до невъзможност европейските граждани да получат полагащата се по европейското законодателство открита информация.

Допълва се, че е сложно бизнес регистрите в други държави от ЕС да сътрудничат с българския, ирландския и френския търговски регистър по административни производства, например по въпроси, свързани с филиали на дружества, открити в други държави от ЕС, или с трансгранични сливания.

България, Ирландия и Франция имат три месеца да отговорят на официалните уведомителни писма и да предприемат съответните действия. В противен случай ЕК може да реши да продължи наказателната процедура, се уточнява в съобщението.

Защо не спазваме европейските правила за контрол на големи аварии

Европейската комисия днес настоятелно призовава България, Унгария и Финландия да приведат националното си законодателство в съответствие европейските правила за контрол на опасностите от големи аварии с опасни вещества.

Правилата засягат над 12 000 промишлени инсталации в ЕС и целят предотвратяване на големи производствени аварии, с ограничаване на вредното въздействие за човешкото здраве и околната среда. Тези правила обхващат химическата и нефтохимическата промишленост, както и търговията на едро и съхранението на горива. Прилагат се различни режими на безопасност, в зависимост от наличното количество опасни вещества, като по-строги законови изисквания се прилагат за инсталации, работещи с големи количества, уточнява комисията.

България не е въвела законодателно понятие за "друго предприятие", което е довело до несъответстващи на европейските правила национални разпоредби. Някои технически разпоредби също са били отразени неправилно в националното законодателство, се посочва в съобщението.

Комисията дава срок от три месеца за отстраняване на нередностите. ЕК изразява готовност при необходимост да продължи с наказателната процедура. Следва вторият етап - мотивирано становище.