През октомври 2023 г. общият показател на бизнес климата намалява с 2.7 пункта спрямо предходния месец (от 24.7% на 22.0%). Понижение на показателя се наблюдава в промишлеността, строителството и търговията на дребно, докато в сектора на услугите е регистрирано увеличение, съобщи Националният статистически институт (НСИ).

Промишленост. Съставният показател "бизнес климат в промишлеността" се понижава с 1.7 пункта (от 25.2% на 23.5%) в резултат на неблагоприятните оценки на промишлените предприемачи за настоящото бизнес състояние на предприятията. Същевременно през периода юли - октомври 2023 г. осигуреността на производството с поръчки (измерена в брой месеци) се увеличава от 5.3 на 5.6. Средното натоварване на мощностите нараства с 0.7 пункта и достига 76.2%, като с оглед на очакваното търсене през следващите месеци се предвижда недостиг на мощности.

Основните пречки за развитието на бизнеса продължават да бъдат несигурната икономическа среда и недостигът на работна сила. Последната анкета отчита засилване на негативното влияние на факторите "недостатъчно търсене от страната" и "недостатъчно търсене от чужбина".

Графика: НСИ

По-голяма част от мениджърите предвиждат продажните цени в промишлеността да запазят своето равнище през следващите три месеца.

Строителство. През октомври съставният показател "бизнес климат в строителството намалява с 4.6 пункта (от 24.7% на 20.1%), което се дължи на резервираните очаквания на строителните предприемачи за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца. По тяхно мнение в следващата половин година се очаква намаление на новите поръчки, което ще доведе и до известно понижаване на дейността в краткосрочен план.

Основните фактори, ограничаващи дейността на предприятията, остават несигурната икономическа среда, цените на материалите и недостигът на работна сила, като през последния месец се наблюдава нарастване на отрицателното им въздействие.

Мениджърите в сектора очакват продажните цени да останат без промяна през следващите три месеца.

Търговия на дребно. Съставният показател "бизнес климат в търговията на дребно" спада със 7.5 пункта (от 35.2% на 27.7%) в резултат на неблагоприятните оценки и очаквания на търговците на дребно за бизнес състоянието на предприятията. Прогнозите им за обема на продажбите и поръчките към доставчиците през следващите три месеца също са резервирани.

Най-сериозното затруднение за развитието на бизнеса продължава да бъде несигурната икономическа среда, посочена от 62.1% от предприятията. На второ и трето място са конкуренцията в бранша и недостигът на работна сила.

Всеки четвърти търговец на дребно (24,8%) прогнозира продажните цени да се повишат през следващите три месеца.

Услуги. През октомври съставният показател "бизнес климат в сектора на услугите" нараства с 1.8 пункта (от 13.3% на 15.1%), което се дължи на позитивните очаквания на мениджърите за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца. Същевременно обаче мненията им относно настоящото и очаквано търсене на услуги са неблагоприятни. Основните проблеми за дейността на предприятията остават несигурната икономическа среда, конкуренцията в бранша и недостигът на работна сила, като спрямо септември се наблюдава засилване на негативното им влияние. Мениджърите предвиждат известно увеличение на цените в сектора през следващите три месеца.

Показателят "бизнес климат" е средна геометрична на балансите на оценките за настоящата и за очакваната бизнес ситуация в предприятията през следващите шест месеца, отбелязва НСИ. Бизнес наблюденията в промишлеността, строителството, търговията на дребно и сектора на услугите събират информация за мненията на предприемачите по отношение на състоянието и развитието на техния бизнес. Общият показател на бизнес климата е средна претеглена на четири отраслови показателя на бизнес климата - в промишлеността, строителството, търговията на дребно и сектора на услугите, като последният показател е включен в общия динамичен ред от май 2002 година.