Предлаганите нови регулации в ЕС водят до реалното разделяне на Европа на "две скорости" и унищожаването на транспортния сектор в отделни държави-членки за сметка на просперитета му в други, като сред най-засегнатите е България. Това се казва в първата обединена позиция на водещите транспортни сдружения и синдикатите в автомобилния транспорт.

В документа категорично се заявява следното:

Изискването за завръщане на водачите до дома на всеки 3 или 4 седмици на практика ограничава достъпа до европейския пазар на българските транспортни оператори, регистрирани в държава от периферията и на голямо разстояние от основните транспортни дестинации. Нарушава се правото на българския работник да се придвижва свободно в рамките на ЕС. Загуби ще търпят най-вече малките и средни предприятия, които разполагат с по-ограниченавтопарк и персонал. Водачите ще са принудени да се връщат до отдалеченитеродни места, често без камиони и товари, поради по-слабия обратен трафик. Дребният, най-често семеен бизнес, ще е принуден да поема разходите по пътуването, докато в същото време камионите трупат загуби,без да извършват транспортна дейност, и генерират разходи за охрана и престой.

Приравняване на командироването на мобилните работници към работещите в другите икономически сектори не отчита спецификата на труда на транспортните работници и въвежда дискриминационни практики, както между самите работещи в ЕС, така и за водачите в рамките на една фирма. Те ще са назначени на еднакви трудови договори, а ще получават различни възнаграждения според държавата, до която пътуват. Водачите, пътуващи до Франция, Германия и Испания ще печелят в пъти повече от тези, пътуващи до съседни държави като Румъния и Хърватия.

Забраната за водачите да ползват 45-часова почивка на борда на превозните средства не отчита липсата на защитени и охраняеми паркинги. Към момента няма безопасни зони за почивка и всички транспортни компании търпят големи загуби от липсата на адекватна политика към бежанците, които нахлуват в камионите и повреждат превозваните стоки. Последствията от набезите се понасят изцяло от превозвачите, а готвената забрана не позволява организиране на собствен надзор и грижа за опазване на товарите и транспортните средства.

Ограниченията при извършването на каботажни превози(в рамките на една държава)само до 5 дни противоречат на глобалната цел на ЕС за либерализиране на европейския транспортен пазар. Предвиждат се ограничения, по-големи от сега съществуващите, което е недопустимо нарушение на принципите за единен европейски пазар и свободна търговия на стоки и услуги.

"Като считаме това за крайно неприемливо, заявяваме, че законодателните промени са опит за драстично ограничаване на достъпа до транспортния пазар в ЕС на фирми от Централна и Източна Европа, което ще се окаже опасно за и без това крехкото европейско бъдеще! Най-засегната е считаната за най-бедна държава в Съюза - България! Създават се предпоставки за неизбежна остра криза в международния автомобилен транспорт, което ще рефлектира необратимо върху икономиката на България", се казва още в позицията.

На път е да бъде унищожен сектор, който осигурява 15% от БВП на държавата и над 120 хиляди работни места. Към момента в Република България оперират 12 458 търговски дружества, извършващи международен автомобилен превоз на стоки и са регистрирани над 66 330 транспортни средства с лиценз за осъществяване на дейност в рамките на Европейската общност. Пряко се застрашава препитанието на повече от 120 000 български семейства.

Документът е предоставен на българските институции и политици, с апел за национално отговорни спешни действия в защита на българските граждани, зависими от промените. "Заявяваме непоколебимото си намерение да предприемем всички мерки,в защита правото си на работа, на достоен живот като граждани на ЕС,както иинтересите на България като равноправен член на Общността."

 Документът е подписан от най-големите браншови сдружения у нас като: Съюза на международните превозвачи (СМП), Българска асоциация на сдруженията в автомобилния транспорт (БАСАТ), Асоциация на българските предприятия за международни превози и пътищата (АЕБТРИ), Национално сдружение на българските превозвачи (НСБП), Камара на автомобилните превозвачи в България (КАПБ) и Съюзът на българските транспортни работници (СБТР), които представляват малкият, среден и голям бизнес и международните шофьори в страната.